L 47: Forslag til lov om ændring af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Reduktion af drivhusgasudledninger fra erhvervsmæssige dyrehold).

Lovforslaget giver miljøministeren en bemyndigelse i husdyrbrugloven, som kan anvendes til at fastsætte regler om indretning og drift af anlæg for at reducere udledning af drivhusgasser fra erhvervsmæssige dyrehold. Formålet er at indfri de aftalte reduktioner fra landbruget, der fremgår af "Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug" af 4. oktober 2021, indgået mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kristendemokraterne. Bemyndigelsen skal anvendes til at udmønte de dele af "Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug", som vedrører reduktioner af drivhusgasser fra erhvervsmæssige dyrehold. Med den foreslåede bemyndigelse sikres for det første grundlaget for at indføre krav om hyppig udslusning i svinestalde. Derudover sikres der hjemmel til at fastsætte regler om tiltag med henblik på reduktion af udledninger fra kvæg og på sigt at gennemføre de tiltag, som forligskredsen bag "Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug" træffer beslutning om at implementere i forlængelse af arbejdet med at udvikle nye klimavirkemidler.

Forslaget blev vedtaget. For stemte 104 (S, V, M, SF, DD, LA, KF, EL, RV, DF, ALT og NB), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.

Aktører

Sagstrin

 • 3. behandling
  2023-04-20T00:00:00.000Z

  Resultat: vedtaget

 • Lovforslag som vedtaget
  2023-04-20T00:00:00.000Z

 • 2. behandling
  2023-04-13T00:00:00.000Z

 • Betænkning
  2023-03-22T00:00:00.000Z

 • Frist for politiske bemærkninger
  2023-03-17T00:00:00.000Z

 • Politisk drøftelse
  2023-03-15T00:00:00.000Z

 • Frist for ændringsforslag
  2023-03-14T00:00:00.000Z

 • Frist for svar
  2023-03-13T00:00:00.000Z

 • Frist for spørgsmål
  2023-03-08T00:00:00.000Z

 • 1. behandling
  2023-02-21T00:00:00.000Z

 • Fremsættelse
  2023-02-09T00:00:00.000Z

 • Lovforslag som fremsat
  2023-02-09T00:00:00.000Z

Dokumenter