Skriftlig fremsættelse (9. februar 2023)

Tilhører sager:

Aktører:


  DD253

  https://www.ft.dk/ripdf/samling/20222/lovforslag/l47/20222_l47_fremsaettelsestale.pdf

  Skriftlig fremsættelse (9. februar 2023)
  Miljøministeren (Magnus Heunicke):
  Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:
  Forslag til lov om ændring af lov om husdyrbrug
  og anvendelse af gødning m.v. (Reduktion af
  drivhusgasudledninger fra erhvervsmæssige dyrehold)
  (Lovforslag nr. L 47)
  For at indfri de aftalte reduktioner fra landbruget, der
  fremgår af Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug,
  foreslås det med lovforslaget, at der indsættes en bemyndi-
  gelse i husdyrbrugloven til Miljøministeren. Bemyndigelsen
  kan anvendes til at fastsætte regler om indretning og drift af
  anlæg med henblik på at reducere udledning af drivhusgas-
  ser fra erhvervsmæssige dyrehold.
  Bemyndigelsen skal anvendes til at udmønte de dele
  af Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug af 4.
  oktober 2021, indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre,
  Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre,
  Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige,
  Liberal Alliance og Kristendemokraterne, som vedrører re-
  duktioner af drivhusgasser fra erhvervsmæssige dyrehold.
  Med den foreslåede bemyndigelse sikres for det første
  grundlaget for at indføre krav om hyppig udslusning i svine-
  stalde. Derudover sikres der hjemmel til at fastsætte regler
  om tiltag med henblik på reduktion af udledninger fra kvæg
  samt på sigt at gennemføre de tiltag, som forligskredsen
  bag Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug træffer
  beslutning om at implementere i forlængelse af arbejdet med
  at udvikle nye klimavirkemidler.
  Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende
  bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det
  Høje Tings velvillige behandling.
  Til lovforslag nr. L 47 Folketinget 2022-23 (2. samling)
  2021-914
  DD000253