L 47 - svar på spm. 2 om teknisk bistand til ændringsforslag med tilhørende bemærkninger, der indarbejder hensynet til dyrenes velfærd i lovteksten

Tilhører sager:

Aktører:


MOF L 47 - svar på spm. 2.pdf

https://www.ft.dk/samling/20222/lovforslag/l47/spm/2/svar/1938182/2674185.pdf

Miljøministeriet • Frederiksholms Kanal 26 • 1220 København K
Tlf. 38 14 21 42 • CVR 12854358 • EAN 5798000862005 • mim@mim.dk • www.mim.dk
Den 13. marts 2023
Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg
Christiansborg
1240 København K
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål nr. 2 til L 47, Forslag til lov om
ændring af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Reduktion af drivhusgasudledninger fra
erhvervsmæssige dyrehold). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Carl Valentin (SF).
Spørgsmål nr. 2
”Vil ministeren udarbejde et ændringsforslag med tilhørende bemærkninger, der indarbejder hensynet
til dyrenes velfærd i lovteksten på L 47 (folketingsåret 2022-23, 2. samling), som det fremgår af ”Aftale
om grøn omstilling af dansk landbrug" af 4. oktober 2021?”
Svar
Jeg forstår spørgsmålet således, at der ønskes teknisk bistand til udarbejdelse af et ændringsforslag,
hvormed hensynet til dyrenes velfærd indarbejdes i lovteksten.
Et ændringsforslag med det ønskede indhold er vedlagt.
Det fremgår af landbrugsaftalen, at udledningen fra husdyrenes fordøjelse og gødningshåndtering skal
reduceres samtidig med, at dyrenes velfærd ikke må forringes. Det fremgår videre af landbrugsaftalen,
at der bl.a. afsættes 26 mio. kr. til udviklingsinitiativer inden for gylle- og gødningshåndtering og
fodertilsætningsstoffer, der kan nedbringe udledningen af drivhusgasser, uden at dyrenes velfærd
forringes. Begge dele er gengivet i pkt. 2.2. i lovforslagets bemærkninger.
Jeg er således enig med forligskredsen i, at der skal ske en reduktion i udledningen af drivhusgasser,
uden at dyrenes velfærd forringes.
Jeg vil i tillæg henlede opmærksomheden på, at parterne til landbrugsaftalen også er enige om, at
reduktionsmålet skal indfries under hensyntagen til eksempelvis Klimalovens principper for
klimaindsatsen, herunder den langsigtede grønne omstilling, bæredygtig erhvervsudvikling og dansk
konkurrencekraft, sunde offentlige finanser og beskæftigelse og hensyn til drivhusgaslækage samt de i
aftalen angivne principper, f.eks. at landbruget skal udvikles og ikke afvikles. Hensynet til dyrenes
velfærd er således ét - blandt mange vigtige - hensyn, som alle skal varetages ved udmøntningen af
bemyndigelsen.
Jeg mener derfor, at en indarbejdning af hensynet til dyrenes velfærd i lovteksten er unødvendig, da
det allerede fremgår af landbrugsaftalen og lovforslagets bemærkninger, at drivhusgasudledningen fra
husdyrenes fordøjelse og gødningshåndtering skal reduceres, uden at dyrenes velfærd forringes.
Derudover vil indarbejdelse af et enkelt hensyn i lovteksten kunne bidrage til retlig tvivl om
vægtningen af de øvrige hensyn bag landbrugsaftalen.
Jeg kan derfor ikke støtte ændringsforslaget.
Offentligt
L 47 - endeligt svar på spørgsmål 2
Miljø- og Fødevareudvalget 2022-23 (2. samling)
2
Æ n d r i n g s f o r s l a g
til
Forslag til lov om ændring af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
(Reduktion af drivhusgasudledninger fra erhvervsmæssige dyrehold).
Af (…):
Til § 1
x) I den under nr. 1 foreslåede § 35 indsættes som stk. 3:
»Stk. 3. Ved fastsættelse af regler efter stk. 1 eller 2 skal hensynet til dyrevelfærd indgå.
[Inddragelse af hensynet til dyrevelfærd]
Til nr. x
Med ændringsforslaget foreslås indsat et nyt stk. 3 i husdyrbruglovens § 35, hvorefter miljøministeren
vil skulle inddrage hensynet til dyrevelfærd ved fastsættelse af regler efter § 35, stk. 1 og 2. Som
konsekvens af det med ændringsforslagets foreslåede vil ministeren skulle inddrage hensynet til
dyrevelfærd ved fastsættelsen af regler efter § 35, stk. 1 og 2.
Magnus Heunicke / Nina Porst