Spm., om regler om indretning og drift af anlæg med henblik på at reducere udledning af drivhusgasser fra erhvervsmæssige dyrehold vil mindske dyrenes velfærd

Tilhører sager:

Aktører:


Udvalgsspørgsmål.pdf

https://www.ft.dk/samling/20222/lovforslag/l47/spm/1/2663942.pdf

Miljø- og Fødevareudvalget
Til: Miljøministeren
Dato: 20. februar 2023
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:
L 47
Forslag til lov om ændring af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Reduk-
tion af drivhusgasudledninger fra erhvervsmæssige dyrehold).
Af miljøministeren (Magnus Heunicke)
Spørgsmål 1
I ”Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug" af 4. oktober 2021 fremgår det, at ”Aftale-
parterne er enige om, at udledningen fra husdyrenes fordøjelse og gødningshåndtering
skal reduceres, samtidig med at dyrenes velfærd ikke må forringes”, kan ministeren
garantere, at lovforslaget (L 47, folketingsåret 2022-23, 2. samling) og dets tiltag i for-
bindelse med fastsættelse af regler om indretning og drift af anlæg med henblik på
at reducere udledning af drivhusgasser fra erhvervsmæssige dyrehold ikke vil mindske
dyrenes velfærd, som det står i aftalen? Og hvilke kriterier vil ministeren benytte til at
vurdere, om tiltagene går ud over dyrenes velfærd?
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Carl Valentin (SF).
Svar bedes sendt elektronisk til spørgeren på Carl.Valentin@ft.dk og til lov@ft.dk.
På udvalgets vegne
Hans Kristian Skibby
formand
1/1
Offentligt
L 47 - Spørgsmål 1
Miljø- og Fødevareudvalget 2022-23 (2. samling)