Fremsat den 9. februar 2023 af Miljøministeren (Magnus Heunicke)

Tilhører sager:

Aktører:


  DD252

  https://www.ft.dk/ripdf/samling/20222/lovforslag/l47/20222_l47_som_fremsat.pdf

  Fremsat den 9. februar 2023 af Miljøministeren (Magnus Heunicke)
  Forslag
  til
  Lov om ændring af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v.
  Reduktion af drivhusgasudledninger fra erhvervsmæssige dyrehold
  § 1
  I lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., jf.
  lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019, som ændret ved §
  2 i lov nr. 2192 af 29. december 2020, § 6 i lov nr. 126 af
  30. januar 2021, lov nr. 415 af 5. april 2022 og § 37 i lov nr.
  1590 af 28. december 2022, foretages følgende ændring:
  1. Efter § 34 a indsættes:
  »§ 35 Miljøministeren kan efter forhandling med ministe-
  ren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætte regler om
  indretning og drift af anlæg med henblik på at reducere
  udledning af drivhusgasser fra erhvervsmæssige dyrehold,
  herunder fastsætte regler om, hvilke typer af anlæg der skal
  være omfattet, metoder for beregning af effekt og krav til
  dokumentation og egenkontrol, som den, der er ansvarlig for
  anlægget, skal foretage for egen regning, samt om adgang til
  dispensation.
  Stk. 2 Miljøministeren kan efter forhandling med mini-
  steren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætte regler
  om fastsættelse af vilkår i godkendelser og tilladelser ef-
  ter §§ 16 a og 16 b, herunder om kommunalbestyrelsens
  behandling og vurdering af sagen med henblik på at redu-
  cere udledning af drivhusgasser fra erhvervsmæssige dyre-
  hold. Miljøministeren kan endvidere efter forhandling med
  ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætte regler
  om, at der skal gælde særlige krav for bestemte erhvervs-
  mæssige dyrehold.«
  § 2
  Loven træder i kraft den 1. maj 2023.
  Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2022-23 (2. samling)
  2021-914
  DD000252
  Bemærkninger til lovforslaget
  Almindelige bemærkninger
  Indholdsfortegnelse
  1. Indledning
  2. Bemyndigelse til at fastsætte regler med henblik på re-
  duktion af drivhusgasudledning fra erhvervsmæssige dy-
  rehold
  2.1. Gældende ret
  2.2. Miljøministeriets overvejelser
  2.3. Den foreslåede ordning
  3. Konsekvenser for opfyldelsen af FN’s verdensmål
  4. Økonomiske konsekvenser og implementeringskonse-
  kvenser for det offentlige
  5. Økonomiske og administrative konsekvenser for er-
  hvervslivet m.v.
  6. Administrative konsekvenser for borgerne
  7. Klimamæssige konsekvenser
  8. Miljø- og naturmæssige konsekvenser
  9. Forholdet til EU-retten
  10. Hørte myndigheder og organisationer m.v.
  11. Sammenfattende skema
  1. Indledning
  Socialdemokratiet indgik den 4. oktober 2021 sammen med
  Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radika-
  le Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye
  Borgerlige, Liberal Alliance og Kristendemokraterne "Afta-
  le om grøn omstilling af dansk landbrug".
  Det fremgår bl.a. af aftalen, at aftaleparterne er enige om,
  at udledningen af drivhusgasser fra husdyrs fordøjelse og
  håndteringen af gødning skal reduceres. Det er bl.a. aftalt,
  at der skal stilles krav om hyppig udslusning af gylle fra
  svinestalde i 2023. Det fremgår ligeledes af aftalen, at der
  så vidt muligt skal indføres et generelt reduktionskrav på
  udledninger fra kvæg svarende til en effekt på 0,17 mio.
  ton CO2-ækvivalenter (CO2-e) i 2025 og 0,16 mio. ton CO2-
  ækvivalenter i 2030. Er dette ikke muligt, vil aftaleparterne
  beslutte andre metoder for at opnå effekten, herunder indfør-
  sel af et specifikt krav om en højere fedtandel i foderet til
  konventionelle malkekøer og kvier i 2025. CO2-ækvivalen-
  ter er omregningsfaktorer til sammenligning af forskellige
  drivhusgassers indvirkning på drivhuseffekten.
  Med lovforslaget foreslås det, at der indsættes en bemyndi-
  gelse til miljøministeren i lov om husdyrbrug og anvendelse
  af gødning m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019
  med senere ændringer, (herefter husdyrbrugloven), som ef-
  ter forhandling med ministeren for fødevarer, landbrug og
  fiskeri kan anvendes til at fastsætte regler om indretning
  og drift af anlæg med henblik på at reducere udledning af
  drivhusgasser fra erhvervsmæssige dyrehold. Den foreslåede
  bemyndigelse vil endvidere kunne anvendes til at fastsætte
  regler om fastsættelse af vilkår i et husdyrbrugs godkendelse
  eller tilladelse med henblik på at reducere udledning af driv-
  husgasser fra husdyrbruget. Eftersom bl.a. det overordnede
  ressortansvar for klimaregulering af husdyrproduktionen lig-
  ger hos ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri foreslås
  det, at miljøministerens regeludstedelse sker efter forudgå-
  ende forhandling med ministeren for fødevarer, landbrug
  og fiskeri. Forholdet reguleres via husdyrbruglovens regler,
  da der eksisterer en retlig ramme i husdyrbrugloven, som
  vurderes velegnet til også at regulere udledning af drivhus-
  gasser.
  Bemyndigelsen skal anvendes til at udmønte de dele af
  Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug, som vedrø-
  rer reduktioner af drivhusgasser fra erhvervsmæssige dyre-
  hold. Med den foreslåede bemyndigelse sikres for det første
  grundlaget for at indføre krav om hyppig udslusning. Derud-
  over sikres der hjemmel til at fastsætte regler om tiltag med
  henblik på at opnå den aftalte reduktion af udledninger fra
  kvæg samt på sigt i bekendtgørelse at udmønte regler om
  tiltag, som forligskredsen bag aftalen træffer beslutning om
  at implementere i forlængelse af arbejdet med at udvikle nye
  klimavirkemidler.
  2. Bemyndigelse til at fastsætte regler med henblik på
  reduktion af drivhusgasudledning fra erhvervsmæssige
  dyrehold
  2.1. Gældende ret
  Den gældende husdyrbruglov indeholder ikke regler om re-
  duktion af drivhusgasudledninger fra erhvervsmæssige dyre-
  hold.
  Det fremgår af husdyrbruglovens § 3, stk. 1, nr. 1, at et
  husdyrbrug er et husdyranlæg, der tilsammen har et produk-
  tionsareal på mere end 100 m2, gødnings- og ensilageop-
  bevaringsanlæg og andre driftsbygninger m.v. til brug for
  husdyrhold, som ligger på samme ejendom.
  Inden et husdyrbrug etableres, skal den relevante kommu-
  nalbestyrelse godkende eller tillade etableringen. Har hus-
  dyrbruget en ammoniakemission på mere end 3.500 kg
  NH3-N pr. år, skal det godkendes i medfør af husdyrbruglo-
  vens § 16 a, stk. 1. Har husdyrbruget flere end 750 stipladser
  til søer, flere end 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg)
  eller flere end 40.000 stipladser til fjerkræ skal det godken-
  des i medfør af § 16 a, stk. 2.
  Godkendelsespligten efter henholdsvis stk. 1 og 2, gælder
  2
  også, hvis et husdyrbrug udvides eller ændres på en måde,
  som kan indebære forøget forurening eller andre virkninger
  på miljøet.
  Husdyrbrug, der ikke er omfattet af godkendelsespligten ef-
  ter § 16 a, må ikke etableres uden kommunalbestyrelsens
  forudgående tilladelse. Dette følger af husdyrbruglovens
  §16 b, stk. 1. Tilladelsespligten efter § 16 b, stk. 1, gælder
  også, hvis et husdyrbrug udvides eller ændres på en måde,
  som kan indebære forøget forurening eller andre virkninger
  på miljøet, jf. § 16 b, stk. 2.
  Det fremgår af § 27, stk. 1, i husdyrbrugloven, at en god-
  kendelse eller en tilladelse efter lovens § 16 a eller § 16
  b, skal indeholde vilkår om husdyrbrugets indretning og
  drift, herunder om den kontrol, som den, der er ansvarlig
  for husdyrbruget, skal foretage for egen regning, samt opfø-
  relse af bebyggelse m.v., medmindre andet følger af regler
  fastsat i medfør af § 34 a. Efter husdyrbruglovens § 34 a
  kan ministeren fastsætte regler, der retter sig direkte mod
  husdyrbruget, dvs. generelle regler om husdyrbrugs indret-
  ning og drift m.v. I det omfang der er fastsat regler efter
  husdyrbruglovens § 34 a, vil det således samtidig kunne
  betyde, at kommunalbestyrelsen ikke kan eller skal fastsætte
  konkrete vilkår om disse forhold.
  Husdyrbruglovens § 27, stk. 1, skal ses i sammenhæng med
  lovens § 34, stk. 1, hvorefter miljøministeren kan fastsætte
  regler om, godkendelser og tilladelser, herunder om kommu-
  nalbestyrelsens behandling og vurdering af sagen. Ministe-
  ren kan i den forbindelse også fastsætte regler om, i hvilke
  tilfælde og på hvilke vilkår godkendelser og tilladelser kan
  meddeles.
  Omfanget af de vilkår, som kommunalbestyrelsen kan fast-
  sætte i medfør af husdyrbruglovens § 27, afhænger af det
  nærmere indhold og omfang af de regler, der er fastsat i
  medfør af § 34 og § 34 a i husdyrbrugloven. Kommunalbe-
  styrelsen vurderer behovet for fastsættelse af vilkår inden
  for rammerne af de regler, der er fastsat efter lovens § 34 og
  § 34 a.
  Husdyrbruglovens § 9 a supplerer bemyndigelsen i § 34
  a. Det fremgår af § 9 a, stk. 1, at miljøministeren kan
  fastsætte regler om indretning og drift af husdyranlæg og
  gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg, herunder om den
  egenkontrol, som den, der er ansvarlig for anlægget, skal
  foretage for egen regning, samt andre forhold forbundet med
  husdyrhold. Med bestemmelsen kan der fastsættes regler om
  de miljømæssige indvirkninger og gener, som husdyrhold
  kan give anledning til. Bestemmelsen omfatter såvel nye
  som eksisterende anlæg.
  Det fremgår af § 9 a, stk. 2, at miljøministeren endvidere
  kan fastsætte regler om anmeldeordninger, herunder om
  pligt til at anmelde etablering, udvidelse eller ændring af
  anlæg til kommunalbestyrelsen.
  2.2. Miljøministeriets overvejelser
  Landbrug og skovbrug vil i 2030 stå for ca. 45 pct. af
  CO2-udledningen i Danmark, hvis der ikke handles. Rege-
  ringen har høje, grønne ambitioner for landbruget og ønsker,
  at Danmark skal gå forrest i den grønne omstilling på land-
  brugsområdet.
  På den baggrund er der indgået en bred aftale om grøn om-
  stilling af dansk landbrug. Med aftalen blev aftaleparterne
  enige om, at udledningen af drivhusgasser fra husdyrs for-
  døjelse og håndteringen af gødning skal reduceres samtidig
  med, at dyrenes velfærd ikke forringes. Med aftalen er det
  bl.a. besluttet, at der skal stilles krav til hyppigere udslus-
  ning fra svinestalde med henblik på at kunne reducere ud-
  ledningen af drivhusgasser med 0,17 mio. ton CO2e i 2030.
  Hyppig udslusning er en kendt teknik, der allerede anvendes
  med henblik på at begrænse lugtgener. Ved hyppig udslus-
  ning begrænses gyllens opholdstid i stalden, idet den flyttes
  fra stalden til et udendørs lager, hvor den lavere temperatur,
  samt enten tæt eller fast overdækning medfører, at udlednin-
  gen fra gyllen reduceres.
  For at opnå den reduktion i udledningen af drivhusgasser,
  der er aftalt mellem aftalepartierne i medfør af Aftale om
  grøn omstilling af dansk landbrug, vil der skulle stilles
  krav om ugentlig udslusning af gyllen fra stalden til lageret
  (min. hver syvende dag) for alle nye svinestalde (inklusiv
  slagtegrise-, smågrise- og sostalde) og for alle eksisterende
  slagtesvinestalde. Udslusningen kan ske enten automatisk
  eller manuelt. For eksisterende so- og smågrisestalde bør der
  ikke stilles krav om hyppig udslusning, da disse staldanlæg,
  grundet proportionerne i og indretningen af gyllekummernes
  støbning, har ringe muligheder for at gennemføre udslus-
  ning.
  Der bør være mulighed for at anvende en anden staldtekno-
  logi, f.eks. staldforsuring, i stedet for hyppig udslusning,
  hvis staldteknologien har en dokumenteret effekt på redukti-
  onen af drivhusgasser. Ved godkendelser af nye teknologier
  vil det være hensigtsmæssigt, at der tilstræbes en hurtig
  myndighedsbehandling.
  Krav til hyppig udslusning bør på nuværende tidspunkt
  kun pålægges svinebrug og ikke kvægbrug. Eksisterende
  kvægstalde, der ikke allerede har indbygget hyppig udslus-
  ning som en del af deres staldsystem, har sammenhængen-
  de kummer med behov for omrøring (ringkanalstalde). Det
  udelukker af tekniske årsager muligheden for hyppig udslus-
  ning.
  3
  Nye kvægstalde kan efter de gældende regler kun bygges
  med enten indbygget hyppig udslusning eller som ringkanal-
  stalde med tilkoblet staldforsuring på grund af eksisterende
  ammoniakkrav i miljøreguleringen. Staldforsuring vurderes
  ud fra det tilgængelige, om end begrænsede, vidensgrund-
  lag, at have en markant reduktionseffekt på udledningen
  af metan, der ved dokumentation forventes at overstige ef-
  fekten af hyppig udslusning. Krav om hyppig udslusning i
  eksisterende og nye kvægstalde bør derfor ikke omfattes på
  nuværende tidspunkt.
  Der er i dag kun et begrænset antal værktøjer til at redu-
  cere landbrugets klima- og miljøbelastning, som ikke har
  betydelige konsekvenser for landbrugets produktion. På den
  baggrund har parterne bag Aftale om grøn omstilling af
  dansk landbrug aftalt, at yderligere reduktioner af landbru-
  gets udledning af drivhusgasser og næringsstoffer skal ske
  ved udvikling og ikke ved afvikling af dansk landbrug
  med afsæt i en teknologineutral tilgang. Aftaleparterne har
  derfor besluttet, at der bl.a. afsættes 26 mio. kr. til udvik-
  lingsinitiativer inden for gylle- og gødningshåndtering og
  fodertilsætningsstoffer, der kan nedbringe udledningen af
  drivhusgasser uden at dyrenes velfærd forringes. Partierne
  bag Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug har aftalt,
  at der følges op på udviklingsinitiativerne senest i 2023,
  hvor der tages stilling til, om de kan implementeres.
  Af Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug fremgår
  det endvidere, at der så vidt muligt skal indføres et generelt
  reduktionskrav på kvæg svarende til en effekt på 0,17 mio.
  ton CO2e i årene 2025 og 0,16 mio. ton CO2e i 2030. Det
  fremgår af aftalen, at hvis det ikke er muligt at fastsætte et
  generelt reduktionskrav vil aftalepartierne træffe beslutning
  om andre metoder for at opnå effekten, herunder om øget
  fedttildeling i foder. Fodring med fedtholdigt foder, som for
  eksempel rapsfrø eller rapsolie, vil medføre, at udledningen
  af metan fra kvæget reduceres.
  2.3. Den foreslåede ordning
  Det foreslås, at der indføres en ny bemyndigelsesbestem-
  melse i husdyrbruglovens § 35, jf. lovforslagets § 1, nr. 1.
  Bemyndigelsesbestemmelsen foreslås indført for at kunne
  udmønte Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug
  vedrørende reduktion af drivhusgasudledninger fra erhvervs-
  mæssige dyrehold, herunder tiltag, der allerede er besluttet,
  og tiltag der måtte blive truffet i dette regi.
  Med den foreslåede bemyndigelsesbestemmelse i husdyr-
  bruglovens § 35, vil miljøministeren efter forhandling med
  ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri som noget nyt
  få mulighed for at fastsætte tiltag, der kan begrænse udled-
  ninger af drivhusgasser fra erhvervsmæssige dyrehold og i
  den forbindelse fastsætte regler om krav til dokumentation
  og egenkontrol, som den, der er ansvarlig for husdyrbruget,
  skal foretage for egen regning. Det foreslås endvidere, at
  den foreslåede bemyndigelsesbestemmelse vil kunne anven-
  des til at fastsætte regler om, hvilke typer anlæg, der skal
  være omfattet af de tiltag, der fastsættes regler om.
  Det foreslås endvidere, at bemyndigelsesbestemmelsen kan
  anvendes til at fastsætte regler om vilkår i godkendelser og
  tilladelser, herunder om kommunalbestyrelsens behandling
  og vurdering af sagen med henblik på at reducere udledning
  af drivhusgasser fra erhvervsmæssige dyrehold.
  Den foreslåede bemyndigelse vil således for det første kun-
  ne anvendes til at fastsætte tiltag som krav i en bekendtgø-
  relse, som alle omfattede virksomheder med erhvervsmæs-
  sige dyrehold vil skulle opfylde. For det andet vil den
  foreslåede bemyndigelsesbestemmelse kunne anvendes til
  at fastsætte regler om, at der fastsættes vilkår til det enkel-
  te husdyrbrugs miljøgodkendelse i medfør af husdyrbruglo-
  vens § 16 a og § 16 b.
  Det forventes overvejende, at tiltag med henblik på at redu-
  cere drivhusgasudledning fra erhvervsmæssige dyrehold vil
  blive fastsat som generelle krav i en bekendtgørelse. Det
  vil dog afhænge af de nærmere omstændigheder, og det
  kan vise sig hensigtsmæssigt, at nogle tiltag fastsættes som
  generelle krav i en bekendtgørelse, mens andre fastsættes
  som vilkår i miljøgodkendelsen efter husdyrbruglovens § 16
  a og § 16 b.
  Bemyndigelsen vil som det første blive anvendt til at ud-
  mønte Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug for så
  vidt angår implementeringstiltag til reduktioner af drivhus-
  gasser fra henholdsvis svinebrug og kvægbrug.
  I medfør af Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug
  og på baggrund af Miljøministeriets overvejelser i pkt. 2.2.
  forventes det således, at den foreslåede bemyndigelse vil
  blive anvendt til at fastsætte krav om hyppigere udslusning
  i svinestalde. Det forventes, at kravet vil omfatte både ek-
  sisterende og nye svinebrug, dog med en undtagelse for
  eksisterende so- og smågrisestalde. Bemyndigelsen vil end-
  videre kunne anvendes til at fastsætte yderligere generelle
  undtagelser, hvis det eksempelvis vurderes, at det ikke er
  teknisk muligt at udsluse hyppigt i særlige staldtyper på
  grund af manglende gyllemængder i visse perioder.
  Det forventes endvidere, at den foreslåede bemyndigelse vil
  blive anvendt til at fastsætte regler om tiltag med henblik
  på at indfri de reduktioner på udledningen af drivhusgasser
  fra kvægbrug, som fremgår af Aftale om grøn omstilling af
  dansk landbrug. Der vil skulle kunne opnås en effekt svaren-
  de til 0,17 mio. ton CO2e i 2025 og 0,16 mio. ton CO2e
  i 2030. Hvis der bliver adgang til flere virkemidler såsom
  4
  f.eks. nye fodertilsætningsstoffer, og der ikke er juridiske
  barrierer, herunder f.eks. statsstøtte- og konkurrenceretlige
  regler m.v., der forhindrer det, vil der med hjemmel i den
  foreslåede bemyndigelse blive fastsat regler om et generelt
  reduktionskrav på udledningen fra kvægs fordøjelse, som
  kan nås med forskellige virkemidler. Viser det sig ikke mu-
  ligt, fordi der ikke bliver adgang til forskellige virkemidler
  eller på grund af juridiske barrierer, vil bemyndigelsen i
  stedet kunne blive anvendt til f.eks. at fastsætte regler om
  et krav om tilsætning af en højere fedtandel i foderet til
  konventionelle malkekøer og kvier. Dette krav vil i så fald
  skulle gælde fra 2025.
  Den foreslåede bemyndigelse kan ligeledes anvendes til
  at fastsætte regler om adgangen til at meddele dispensa-
  tion. Det vil i givet fald være kommunalbestyrelsen, der
  træffer afgørelse om, hvorvidt der kan meddeles dispensa-
  tion. Generelle undtagelser vil blive fastsat som undtagelser
  i en bekendtgørelse. Området for dispensationer og undta-
  gelser vil være begrænset af hensyn til reduktionseffekter.
  Eftersom bl.a. det overordnede ressortansvar for klimaregu-
  lering af husdyrproduktionen ligger hos ministeren for føde-
  varer, landbrug og fiskeri foreslås det, at miljøministerens
  regeludstedelse sker efter forudgående forhandling med mi-
  nisteren for fødevarer, landbrug og fiskeri. Forholdet regule-
  res via husdyrbruglovens regler, da der eksisterer en retlig
  ramme i husdyrbrugloven, som vurderes velegnet til også at
  regulere udledning af drivhusgasser.
  Det er hensigten, at den foreslåede bestemmelse endvidere
  vil kunne anvendes til udmøntning af fremtidige politiske
  aftaler inden for forligskredsen bag Aftale om grøn omstil-
  ling af dansk landbrug om reduktion af drivhusgasudlednin-
  ger fra husdyrbrug i bekendtgørelsesform. Bekendtgørelser,
  der udmøntes i medfør af den foreslåede bemyndigelses-
  bestemmelse, forelægges inden udstedelse for forligskred-
  sen. Det er dog hensigten, at miljøministeren efter forudgå-
  ende forhandling med ministeren for fødevarer, landbrug
  og fiskeri med den foreslåede bemyndigelse kan fastsætte
  regler om mindre ændringer, justeringer, præciseringer m.v.,
  der ikke nødvendigvis bygger på en politisk aftale. Sådanne
  ændringer vil også blive forelagt for forligskredsen. Er et
  eller flere partier bag Aftale om grøn omstilling af dansk
  landbrug ikke længere repræsenteret i Folketinget, og har
  de resterende partier flertal i Folketinget, vil miljøministeren
  kunne udmønte de aftalte tiltag efter forelæggelse for disse
  partier.
  3. Konsekvenser for opfyldelsen af FN’s verdensmål
  Lovforslaget vurderes at understøtte verdensmål 13 for kli-
  maindsats, herunder bidrage positivt til opfyldelsen af del-
  mål 13.2 om, at tiltag mod klimaforandringer skal integreres
  i nationale politikker, strategier og planlægning. Der henvi-
  ses til pkt. 7 om klimamæssige konsekvenser.
  4. Økonomiske konsekvenser og implementeringskonse-
  kvenser for det offentlige
  Med den foreslåede § 35 i husdyrbrugloven, jf. lovforslagets
  § 1, nr. 1, foreslås der indsat en bemyndigelsesbestemmelse
  til miljøministeren, der bl.a. muliggør udmøntning af dele
  af Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug. Den foreslå-
  ede bemyndigelsesbestemmelse vil ikke i sig selv medføre
  hverken økonomiske konsekvenser eller implementerings-
  konsekvenser.
  Den foreslåede bemyndigelsesbestemmelse forventes ved
  udmøntning i bekendtgørelse at kunne medføre økonomiske
  konsekvenser og implementeringskonsekvenser for kommu-
  nerne svarende til det ved Aftale om grøn omstilling af
  dansk landbrug forudsatte.
  Omfanget af de økonomiske konsekvenser for kommunerne
  vil afhænge af, hvor mange tiltag, der vil blive fastsat regler
  om i medfør af den foreslåede bemyndigelsesbestemmelse. I
  først omgang forventes det, at der vil blive etableret regler
  om hyppig udslusning og regler med henblik på reduktion af
  drivhusgasudledninger fra kvæg, eventuelt ved at fastsætte
  et foderkrav. Der vil være løbende udgifter til at føre tilsyn
  med de forventede ekstra krav. De forventede tiltag vedrø-
  rende hyppig udslusning forventes at indebære samlede øko-
  nomiske konsekvenser for kommunerne på ca. 100.000 kr.
  pr. år i gennemsnit i årene 2023-2050.
  Implementeringskonsekvenserne vil bestå af tilpasning af
  kommunernes nuværende tilsyn til de ekstra krav, der måtte
  blive stillet til erhvervsmæssige dyrehold i medfør af den
  foreslåede bemyndigelsesbestemmelse.
  De samlede implementeringskonsekvenser for kommuner
  kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt.
  Lovforslaget har ikke økonomiske konsekvenser eller imple-
  menteringskonsekvenser for regionerne.
  Ved udmøntning af bekendtgørelser med hjemmel i den
  foreslåede § 35 i husdyrbrugsloven vil der blive taget stil-
  ling til principperne for digitaliseringsklar lovgivning.
  5. Økonomiske og administrative konsekvenser for er-
  hvervslivet m.v.
  Det er Miljøministeriets vurdering, at principperne for til-
  pasningsdygtig regulering, jf. Erhvervsstyrelsens vejledning
  fra juni 2018 om principperne for agil erhvervsrettet regule-
  ring, ikke er relevante for lovforslaget.
  5
  Omfanget af de økonomiske og administrative konsekvenser
  for erhvervslivet vil afhænge af, hvorledes bemyndigelses-
  bestemmelsen udmøntes. Den konkrete udmøntning vil bl.a.
  afhænge af fremtidige aftaler, der er truffet eller vil blive
  truffet af forligskredsen, og af teknologiudviklingen.
  Det forventes, at den foreslåede bemyndigelsesbestemmel-
  se i første omgang vil blive anvendt til udmøntning af de
  dele af Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug, der
  indeholder krav om hyppig udslusning i svinestalde og krav
  reduktioner i udledningen fra kvæg.
  Som forudsat ved landbrugsaftalens indgåelse forventes til-
  tag vedrørende hyppig udslusning i svinestalde at indebære
  samlede erhvervsøkonomiske omkostninger på ca. 40 mio.
  kr. pr. år i gennemsnit i årene 2023-2050. I eksisterende
  slagtegrisestalde, der primært vil skulle benytte sig af manu-
  el arbejdskraft, estimeres merudgiften til hyppig udslusning
  til gennemsnitligt ca. 2,8 kr. pr. ton grisegylle, svarende til
  to pct. af dækningsbidraget for slagtegrise (2015-2019) eller
  en stigning på 0,3 pct. i de totale produktionsomkostninger. I
  beregningerne tages et 5-årigt gennemsnit af dækningsbi-
  drag og produktionsomkostningerne (2015-2019). Merud-
  giften for automatiseret udslusning i nye stalde vurderes at
  ville svare nogenlunde til driftsomkostningerne ved manuel
  udslusning.
  De erhvervsøkonomiske meromkostninger på den enkelte
  bedrift afhænger af den producerede gyllemængde pr. be-
  drift og derved af gyllepropper, der skal trækkes, samt hvor
  tit bedriften allerede udsluser i dag. Der vil være nogle
  bedrifter, som skal skrue frekvensen mere op end andre. Der
  vil endvidere være variationer i, hvilke muligheder der er for
  at installere og automatisere hyppig udslusning. Kravet om
  hyppig udslusning forventes at medføre meromkostninger
  for ca. 25.000 kr. om året for den gennemsnitlige grisebe-
  drift.
  På enkelte bedrifter - primært de, der afsætter gyllen til
  biogas - kan det være nødvendigt at investere i en ny eller
  større fortank. Der vil også kunne blive behov for at øge la-
  gerkapacitet uden for stalden. Dette vil i visse tilfælde kunne
  kræve en miljøgodkendelse, og medføre udgifter hertil.
  For eksisterende stalde, hvor enkelte måtte rammes atypisk
  hårdt, f.eks. fordi hyppig udslusning ikke vil være muligt
  uden en komplet ombygning af stalden, forventes der fastsat
  regler om en begrænset dispensationsmulighed.
  Der forventes alene at være få administrative omkostninger
  i tilknytning til et krav om hyppig udslusning, som vil bestå
  af dokumentation i form af registrering af den dato (i ek-
  sempelvis en kalender eller logbog), der har været foretaget
  udslusning.
  Det er endnu ikke afklaret, hvorledes de aftalte reduktioner
  for kvæg skal indfries. Det fremgår dog af Aftale om grøn
  omstilling af dansk landbrug, at hvis det ikke er muligt
  at fastsætte et generelt reduktionskrav vil aftalepartierne be-
  slutte andre metoder for at opnå effekten, herunder krav til
  fedt-fodring. Som forudsat ved indgåelse af landbrugsafta-
  len vurderes de samlede erhvervsøkonomiske omkostninger
  for tiltag vedrørende øget fedttildeling i foder at udgøre
  ca. 150 mio. kr. pr. år i gennemsnit (2023-2050). Merom-
  kostningen til at øge fedtandelen i foderet er estimeret til
  240 kr. pr. konventionel malkeko pr. år svarende til ca. fem
  pct. af dækningsbidraget for malkekøer (økologiske og kon-
  ventionelle malkekøer i perioden 2015-2019). For kvier er
  meromkostningen estimeret til ca. 150 kr. pr. konventionel
  kvie pr. år. De erhvervsøkonomiske omkostninger på den
  enkelte bedrift afhænger af antallet af malkekøer og kvier pr.
  bedrift. For en gennemsnitlig bedrift i dag medfører kravet
  om en højere fedtandel i foderet meromkostninger svarende
  til ca. 70.000 kr. om året.
  6. Administrative konsekvenser for borgerne
  Lovforslaget retter sig mod erhvervsdrivende, og lovforsla-
  get vil derfor ikke medføre administrative konsekvenser for
  borgere.
  7. Klimamæssige konsekvenser
  De klimamæssige konsekvenser vil afhænge af, hvorledes
  bemyndigelsesbestemmelsen i den foreslåede § 35 i husdyr-
  brugloven udmøntes.
  Den foreslåede bemyndigelse vil bl.a. blive anvendt til at
  udmønte dele af Aftale om grøn omstilling af dansk land-
  brug.
  Det fremgår af aftalen, at krav til hyppig udslusning vurde-
  res at ville kunne medføre reduktioner på 0,17 mio. ton
  CO2e i 2030 og reduktionskrav til udledninger af drivhus-
  gasser fra kvæg vurderes at ville kunne medføre reduktioner
  på 0,17 mio. ton CO2e i 2025, og 0,16 mio. ton CO2e i
  2030.
  8. Miljø- og naturmæssige konsekvenser
  De miljø- og naturmæssige konsekvenser vil afhænge af,
  hvorledes bemyndigelsesbestemmelsen i den foreslåede § 35
  i husdyrbrugloven udmøntes.
  De konkrete miljø- og naturmæssige konsekvenser vil derfor
  først endeligt kunne vurderes i forbindelse med udmøntnin-
  gen i bekendtgørelse.
  9. Forholdet til EU-retten
  6
  Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter.
  10. Hørte myndigheder og organisationer m.v.
  Et udkast til lovforslag har i perioden fra den 24. juni 2022
  til den 25. august 2022 været sendt i høring hos følgende
  myndigheder og organisationer m.v.:
  Advokatsamfundet, Arla Foods, Brancheforeningen Genan-
  vend Biomasse, Biogas Danmark, Bæredygtigt Landbrug,
  Center for friluftsdyr, Combineering, DANAK - Den Dan-
  ske Akkrediteringsfond, DanGødning, Danmarks Jægerfor-
  bund, Danmarks Landboungdom, Danmarks Miljøundersø-
  gelser, Danroot, Dansk Energi Brancheforening (DGB),
  Dansk Erhverv, Dansk Erhvervsfremme, Dansk Fjernvar-
  me, Dansk Gartneri, Dansk Industri, Dansk Kennelklub,
  Dansk Miljøteknologi, Dansk Pelsdyravlerforening (Dan-
  ske Minkavlere), Dansk Planteværn, Dansk Skovforening,
  Dansk Standard, Danske Halmleverandører, Danske Juletræ-
  er, Danske Mejeriers Fællesorganisation, Danske Regioner,
  Danske Svineproducenter, DANVA (Dansk Vand- og Spil-
  devandsforening), Datalogisk, Datalogisk Institut, Datatilsy-
  net, Den Danske Dyrlægeforening, Det Danske Fjerkræråd,
  Det Dyreetiske Råd, Det Miljøøkonomiske Råd, DHI Dan-
  mark– Institut for Vand og Miljø, Drivkraft Danmark, DTU,
  DTU Miljø, Emineral, ETA-Danmark, Fagbevægelsens Ho-
  vedorganisation (FH), Finans Danmark (tidl. Finansrådet),
  Finanstilsynet. Flex Fertilizer System ApS, Flex Gødning,
  Forbrugerrådet Tænk, FORCE, FORCE Technology, For-
  eningen af Bioteknologiske Industrier i Danmark, Forenin-
  gen af danske biologer, Foreningen af Fredningsnævnsfor-
  mænd i Danmark og disses suppleanter, Foreningen af Mil-
  jø- plan- og naturmedarbejdere i det offentlige (EnviNa),
  Foreningen af Naturfredningsformænd i Danmark, Forenin-
  gen af Rådgivende Ingeniører, Foreningen Biogasbranchen,
  Foreningen for Biodynamisk Jordbrug, Foreningen for Ge-
  neramte Naboer til minkfarme, Frie Bønder – Levende land,
  Greenet, Grøn Hverdag, GTS (Godkendt Teknologisk Ser-
  vice), HedeDanmark, Hedeselskabet, HK-Kommunal Miljø-
  udvalg, Icrofs, Ingeniørforeningen i Danmark, Klimarådet,
  Kommunernes Landsforening, Kyst, Land & Fjord, Køben-
  havns Universitet, Københavns Universitet - Det Natur- og
  Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet - Det
  Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet
  - Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns
  Universitet - Institut for Plante- og Miljøvidenskab, Køben-
  havns Universitet - Skov & Landskab, LandboNord, Land-
  boSyd, Landbrug & Fødevarer, Landbrugsrådgivning Syd,
  Landdistrikternes Fællesråd, Landsforeningen af Danske
  Mælkeproducenter, Landsforeningen af Landsbysamfund,
  Landsforeningen Dansk Fåreavl, Landsforeningen for Byg-
  nings- og Landskabskultur, Landsforeningen for Gylleram-
  te, Landsforeningen Praktisk Økologi, Lif (Lægemiddelin-
  dustriforeningen), LO (Landsorganisationen i Danmark),
  Miljø- og Fødevareklagenævnet, Miljømærkenævnet, Mil-
  jøservice, Mogens Jensen (miljøservice), Nationalt Center
  for Fødevarer og Jordbrug (DCA), Nationalt Center for
  Miljø og Energi (DCE), Natur og Ungdom, Nicolai Bech,
  NIRAS, Nordjyllands Trafikselskab, Nybro Tørreri, Prakti-
  serende Landinspektørers Forening, Professor, dr. jur. Helle
  Tegner Anker, Professor, dr. jur. Ellen Margrethe Basse,
  Professor, dr. jur., Peter Pagh, Rambøll Danmark, Roskilde
  Universitet, Rådet for Grøn Omstilling (tidl. Det Økologiske
  Råd), SAGRO, SEGES, SEGES svineproduktion, Skov &
  Landskab, Skovdyrkerne (Skovdyrkerforeningerne), Skov-
  rådet, Småskovsforeningen Danmark, Svine Rådgivningen,
  Syddansk Universitet, Teknologirådet, Teknologisk Institut,
  Velas, VKST, Økologisk Landsforening, Østdansk Landbo-
  forening, Aalborg Universitet, Aarhus Universitet, Aarhus
  Universitet - Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet og Aar-
  hus Universitet - Institut for Agroøkologi.
  11. Sammenfattende skema
  Positive konsekven-
  ser/mindreudgifter (hvis
  ja, angiv omfang/Hvis
  nej, anfør »Ingen«)
  Negative konsekven-
  ser/merudgifter (hvis ja,
  angiv omfang/Hvis nej,
  anfør »Ingen«)
  Økonomiske kon-
  sekvenser for stat,
  kommuner og re-
  gioner
  Ingen Udmøntning af den fore-
  slåede § 35 i husdyr-
  brugloven, vil få økono-
  miske konsekvenser for
  kommunerne. Omfanget
  af de økonomiske konse-
  kvenser vil afhænge af,
  hvordan de nærmere reg-
  ler udformes i en bekendt-
  gørelse.
  De forventede tiltag ved-
  rørende hyppig udslus-
  ning forventes at indebæ-
  re samlede økonomiske
  konsekvenser for kommu-
  nerne på ca. 100.000 kr.
  pr. år i gennemsnit i årene
  2023-2050.
  Implementerings-
  konsekvenser for
  stat, kommuner og
  regioner
  Ingen Udmøntning af den fore-
  slåede § 35 i husdyrbrug-
  loven vil kunne få imple-
  menteringskonsekvenser
  for kommunerne. Omfan-
  get af konsekvenserne vil
  afhænge af, hvordan de
  nærmere regler udformes
  i en bekendtgørelse.
  Økonomiske kon-
  sekvenser for er-
  hvervslivet
  Ingen Udmøntning af den fore-
  slåede § 35 i husdyrbrug-
  loven vil medføre økono-
  miske konsekvenser for
  erhvervslivet. Omfanget
  vil afhænge af, hvordan
  de nærmere regler udfor-
  mes i en bekendtgørelse.
  De forventede tiltag ved-
  rørende hyppig udslus-
  ning forventes at indebæ-
  re samlede erhvervsøko-
  nomiske omkostninger på
  ca. 40 mio. kr. pr. år
  i gennemsnit i årene
  2023-2050
  7
  Administrative
  konsekvenser for
  erhvervslivet
  Ingen Udmøntning af den fore-
  slåede § 35 i husdyrbrug-
  loven vil medføre admini-
  strative konsekvenser for
  erhvervslivet. Omfanget
  vil afhænge af, hvordan
  de nærmere regler udfor-
  mes i en bekendtgørelse.
  De forventede tiltag ved-
  rørende hyppig udslus-
  ning forventes udelukken-
  de at indebære få samle-
  de administrative konse-
  kvenser for erhvervslivet.
  Administrative
  konsekvenser for
  borgerne
  Ingen Ingen
  Klimamæssige
  konsekvenser
  Den foreslåede bemyndi-
  gelse vil bl.a. blive an-
  vendt til at udmønte de-
  le af Aftale om grøn
  omstilling af dansk land-
  brug. Der forventes bl.a.
  fastsat regler om krav til
  hyppig udslusning, der
  vurderes at ville kunne
  medføre reduktioner på
  0,16 mio. ton CO2e i
  2030. Der forventes end-
  videre fastsat regler ved-
  rørende reduktionskrav
  til udledninger af driv-
  husgasser fra kvæg, der
  vurderes at ville kunne
  medføre reduktioner på
  0,17 mio. ton CO2e i
  2025, og 0,16 mio. ton
  CO2e i 2030.
  Ingen
  Miljømæssige
  konsekvenser
  Ingen Ingen
  Forholdet til EU-
  retten
  Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter.
  Er i strid med
  principperne for
  implementering af
  erhvervsrettet EU-
  regulering/ Går vi-
  dere end mini-
  mumskrav i EU-
  regulering (sæt X)
  Ja Nej
  X
  Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
  Til § 1
  Til nr. 1.
  Der findes ikke regler i gældende ret, der giver mulighed
  for, at miljøministeren kan fastsætte regler om indretning
  og drift af anlæg med henblik på at reducere udledning af
  drivhusgasser fra erhvervsmæssige dyrehold.
  Det foreslås med lovforslaget, at der indsættes en ny § 35 i
  husdyrbrugloven.
  Det følger af den foreslåede § 35, stk. 1, at miljøministe-
  ren efter forhandling med ministeren for fødevarer, landbrug
  og fiskeri kan fastsætte regler om indretning og drift af an-
  læg med henblik på at reducere udledning af drivhusgasser
  fra erhvervsmæssige dyrehold.
  Erhvervsmæssige dyrehold skal forstås i overensstemmel-
  se med definitionen i bekendtgørelse nr. 2243 af 29. novem-
  ber 2021 om miljøregulering af dyrehold og om opbevaring
  af gødning (husdyrgødningsbekendtgørelsen). Af bekendt-
  gørelsen fremgår det, at erhvervsmæssigt dyrehold er et
  dyrehold, som overskrider størrelsesgrænserne for ikke-er-
  hvervsmæssigt dyrehold i henhold til bekendtgørelse nr. 844
  af 23. juni 2017 om miljøregulering af visse aktiviteter (mil-
  jøaktivitetsbekendtgørelsen). Ifølge denne bekendtgørelse er
  et dyrehold ikke erhvervsmæssigt, hvis det består af en be-
  grænset mængde dyr. Til eksempel er et dyrehold bestående
  af kvæg og svin ikke erhvervsmæssigt, hvis dyreholdet be-
  står af op til 2 malkekøer eller ammekøer med tilhørende
  kalve (op til 6 måneder), op til 4 stykker kvæg, op til 2
  søer med tilhørende smågrise (op til 40 kg) eller op til 15
  producerede slagtesvin.
  Den foreslåede bemyndigelse vil indebære, at miljømini-
  steren kan fastsætte regler, som retter sig direkte mod an-
  lægget, f.eks. til husdyranlægget eller til gødningsanlægget,
  men også regler der retter sig til driften af anlægget. Regler,
  der retter sig mod indretning af anlæg, kan f.eks. være krav
  til at staldanlæg indrettes med automatisk udslusning, mens
  regler der retter sig mod drift, eksempelvis kan være krav
  om særlig fodring af husdyrene i anlægget eller krav om
  reduktioner i drivhusgasser fra dyreholdet i anlægget.
  Den foreslåede bemyndigelse i forslaget til § 35, stk. 1, vil
  kunne anvendes til at fastsætte regler om tiltag i en bekendt-
  gørelse, som alle de virksomheder, der har erhvervsmæssige
  dyrehold vil skulle opfylde.
  Det forventes, at miljøministeren ved første udmøntning
  af bemyndigelsen vil fastsætte regler om hyppig udslusning
  i svinestalde, der er et tiltag, som fremgår af Aftale om grøn
  omstilling af landbruget. Reglerne forventes udmøntet i hus-
  dyrgodkendelsesbekendtgørelsen med ikrafttrædelse samme
  dato som lovforslaget.
  Hyppig udslusning vil kunne begrænse gyllens opholdstid
  i stalden, idet den flyttes til et udendørs lager, hvor den
  lavere temperatur medfører, at udledningerne reduceres.
  Det forventes således, at der vil blive fastsat krav om
  ugentlig udslusning af gyllen fra stalden til lageret (mini-
  mum hver syvende dag) enten ved automatisk eller manuel
  udslusning. Det forventes endvidere, at kravet vil blive stil-
  let til alle nye svinestalde (inklusiv slagtegrise-, smågrise-
  og sostalde) og alle eksisterende slagtesvinestalde. Nye stal-
  de forventes at omfatte staldafsnit i husdyrbrug, hvor en an-
  søgning om etablering, ændring eller udvidelse efter husdyr-
  bruglovens § 16 a eller § 16 b er indgivet til kommunalbe-
  styrelsen efter reglernes ikrafttræden. Der vil være mulighed
  for at installere en anden staldteknologi, hvis den har en do-
  8
  kumenteret effekt på udledningen af drivhusgasser, herunder
  f.eks. staldforsuring. Ved godkendelser af nye teknologier,
  som kan anvendes som alternativer til hyppig udslusning, vil
  der blive tilstræbt en hurtig myndighedsbehandling.
  Herudover forventes det, at miljøministeren vil anvende
  bemyndigelsen til at fastsætte regler med henblik på at op-
  nå det aftalte drivhusgasreduktionskrav i forhold til kvæg,
  som fremgår af Aftale om grøn omstilling af dansk land-
  brug. Hvis der bliver adgang til flere virkemidler såsom
  f.eks. nye fodertilsætningsstoffer, og der ikke er juridiske
  barrierer, herunder f.eks. statsstøtte- og konkurrenceretlige
  regler m.v., der forhindrer det, forventes det at den foreslå-
  ede bemyndigelse vil blive anvendt til at udmønte regler
  om et generelt reduktionskrav vedrørende udledningen fra
  kvægs fordøjelse, som kan nås ved valgfrihed mellem for-
  skellige virkemidler. Viser det sig ikke muligt, fordi der ikke
  bliver adgang til forskellige virkemidler eller på grund af
  juridiske barrierer, vil bemyndigelsen i stedet kunne blive
  anvendt til f.eks. at fastsætte regler om et krav om tilsætning
  af en højere fedtandel i foderet til konventionelle malkekøer
  og kvier. Dette krav vil i så fald skulle udmøntes og træde i
  kraft fra 2025.
  Den foreslåede bemyndigelsesbestemmelse i husdyrbrug-
  lovens § 35 vil skulle benyttes til at udmønte Aftale om
  grøn omstilling af dansk landbrug vedrørende reduktion af
  drivhusgasudledninger fra erhvervsmæssige dyrehold, her-
  under tiltag, der allerede er besluttet og tiltag der måtte
  blive besluttet med udgangspunkt i aftalen. Det er hermed
  hensigten, at udstedelse af en bekendtgørelse i medfør af
  den foreslåede § 35 som udgangspunkt skal bygge på aftaler
  i forligskredsen, og at en bekendtgørelse inden udstedelse
  vil blive forelagt forligskredsen.
  For at kunne imødekomme udviklingen inden for tiltag,
  som kan medvirke til at reducere udledninger af drivhusgas-
  ser, særligt metan, fra erhvervsmæssige dyrehold, er det dog
  hensigten, at miljøministeren med den foreslåede bestem-
  melse kan fastsætte regler om mindre ændringer, justeringer,
  præciseringer m.v. Sådanne ændringer vil også blive forelagt
  for forligskredsen inden udstedelse. Er et eller flere partier
  bag Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug ikke læn-
  gere repræsenteret i Folketinget, og har de resterende partier
  flertal i Folketinget vil miljøministeren kunne udmønte de
  aftalte tiltag efter forelæggelse for disse partier.
  Det følger videre af den foreslåede stk. 1, at ministeren
  kan fastsætte regler om hvilke typer anlæg, der skal være
  omfattet, metoder for beregning af effekt samt krav til do-
  kumentation og egenkontrol, som den, der er ansvarlig for
  anlægget skal foretage for egen regning samt om adgang til
  dispensation.
  Det foreslåede stk. 1, vil medføre, at miljøministeren kan
  fastsætte regler om hvilke typer anlæg, der vil blive omfattet
  af reglerne om indretning og drift af anlæg med henblik på
  at reducere udledning af drivhusgasser fra erhvervsmæssige
  dyrehold.
  Der vil eksempelvis kunne fastsættes regler om, at visse
  tiltag fastsat i medfør af stk. 1, alene vil gælde for svine-
  brug, mens andre tiltag vil gælde for kvægbrug. Der vil også
  kunne fastsættes regler om, at visse tiltag fastsat i medfør
  af stk. 1, alene vil gælde for husdyrbrug af en vis størrel-
  se. Bemyndigelsen vil også kunne anvendes til at fastsætte
  generelle undtagelser, hvis en særlig type stald, f.eks. på
  grund af manglende gyllemængder i perioder ikke vil kunne
  etablere hyppig udslusning eller som følge af nødvendige
  hensyn til arbejdsmiljø.
  Det påtænkes endvidere, at den foreslåede bemyndigelse
  vil blive anvendt til at fastsætte regler om dispensation. Det
  vil være kommunalbestyrelsen, der træffer afgørelse om,
  hvorvidt der kan meddeles dispensation til de fastsatte
  krav. De nærmere bestemmelser herom vil blive fastsat i be-
  kendtgørelsesform og nærmere uddybet i en vejledning. Det
  forventes, at der bl.a. vil kunne meddeles dispensation, hvis
  en bedrift måtte blive ramt atypisk hårdt, f.eks. fordi hyppig
  udslusning ikke vil være muligt uden en komplet ombyg-
  ning af stalden.
  Området for adgangen til at meddele dispensationer og
  fastsættelsen af afgrænsning af typer omfattede anlæg vil
  under alle omstændigheder være begrænset af hensyn til
  reduktionseffekter.
  Den foreslåede bestemmelse vil derudover kunne anven-
  des til at fastsætte regler om beregning af effekt samt de
  krav til dokumentation og egenkontrol, der vil skulle opfyl-
  des. Det vil være den driftsansvarlige af husdyrbruget, der
  vil blive forpligtet til at foretage dokumentation og egenkon-
  trol, og det skal foretages for egen regning.
  Det er hensigten, at kommunalbestyrelsen som led i deres
  tilsyn med husdyrbrug, også vil skulle føre tilsyn med krav,
  der fastsættes med hjemmel i den foreslåede § 35. Det frem-
  går af husdyrbruglovens § 44, stk. 1, at kommunalbestyrel-
  sen fører tilsyn med, at loven og de regler, der er fastsat med
  hjemmel i loven, overholdes.
  Det er endvidere hensigten, at der med hjemmel i husdyr-
  bruglovens § 92 vil blive fastsat regler om, at overtrædelser
  af de krav til hyppig udslusning, der forventes fastsat i be-
  kendtgørelsesform i medfør af den foreslåede § 35, samt
  andre krav, der måtte blive fastsat i medfør af bestemmelsen,
  kan straffes med bøde. Derudover vil der med hjemmel i §
  92 blive fastsat en regel om, at straffen kan stige til fængsel
  i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved
  grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er voldt
  skade eller fremkaldt fare for skade på natur, dyr, planter,
  landskaber, mennesker eller de øvrige interesser, som hus-
  dyrbrugloven tilsigter at beskytte, herunder luft, vand, jord
  og undergrund, eller hvis der er opnået eller tilsigtet en øko-
  nomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder
  ved besparelser.
  Det følger af den foreslåede § 35, stk. 2, 1. pkt., at miljø-
  ministeren efter forhandling med ministeren for fødevarer,
  landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om fastsættelse af
  vilkår i godkendelser og tilladelser, herunder om kommunal-
  bestyrelsens behandling og vurdering af sagen, med henblik
  på at reducere udledning af drivhusgasser fra erhvervsmæs-
  sige dyrehold.
  9
  Det foreslåede stk. 2, 1. pkt., vil for det første indebære,
  at der skabes hjemmel til, at miljøministeren kan fastsætte
  regler om, at der i godkendelser eller tilladelser i medfør af
  husdyrbrugslovens §§ 16 a og 16 b, kan fastsættes vilkår om
  tiltag, der skal sikre reduktion af drivhusgasser fra erhvervs-
  mæssige dyrehold.
  Den foreslåede bemyndigelse i stk. 2, 1. pkt., vil endvide-
  re kunne anvendes til at fastsættes regler om måden, hvorpå
  kommunalbestyrelsen skal behandle og vurdere ansøgninger
  om tilladelser eller godkendelser vedrørende husdyrbrug i
  medfør af husdyrbruglovens §§ 16 a og 16 b, i relation
  til reduktion af drivhusgasudledninger fra husdyrbrugene,
  herunder hvilke hensyn, som kommunalbestyrelsen skal va-
  retage ved deres vurdering. Der vil eksempelvis kunne fast-
  sættes krav til kommunalbestyrelsens vurdering af, hvilke
  teknologier og virkemidler og særlige forhold i øvrigt, der
  skal til for at sikre reduktioner af drivhusgasudledninger.
  Den foreslåede bestemmelse vil endvidere kunne anven-
  des til at ministeren kan fastsætte regler om, i hvilke tilfælde
  og på hvilke vilkår godkendelser og tilladelser om etable-
  ring, ændring eller udvidelse efter husdyrbruglovens § 16 a
  eller § 16 b kan meddeles. Det vil indebære, at miljøministe-
  ren vil kunne fastsætte regler om, at kommunalbestyrelsen i
  nærmere bestemte tilfælde skal meddele afslag, godkendelse
  eller tilladelse på baggrund af vilkår fastsat med henblik
  på reduktion af drivhusgasudledninger fra erhvervsmæssige
  dyrehold.
  Den foreslåede bestemmelse vil skulle anvendes i det til-
  fælde, hvor det vurderes mest hensigtsmæssigt, at tiltag med
  henblik på at indfri de med Aftale om grøn omstilling af
  dansk landbrug aftalte reduktioner af drivhusgasudledninger
  fra svine- og kvægbedrifter fastsættes som vilkår i det enkel-
  te husdyrbrugs godkendelse eller tilladelse, frem for som
  generelle krav i bekendtgørelsesform, jf. bemærkningerne
  ovenfor til den foreslåede § 35, stk. 1. De nærmere retnings-
  linjer herfor forventes fastsat i bekendtgørelse og nærmere
  uddybet i en vejledning.
  Det følger af den foreslåede stk. 2, 2. pkt., at ministeren
  efter forhandling med ministeren for fødevarer, landbrug og
  fiskeri endvidere kan fastsætte regler om, at der skal gælde
  særlige krav for bestemte erhvervsmæssige dyrehold. Det vil
  eksempelvis kunne blive relevant at fastsætte særlige krav til
  svinebrug med henblik på reduktion af drivhusgasudlednin-
  ger, mens det vil kunne blive relevant med en anden type
  krav for kvægbrug.
  Til § 2
  Det foreslås, at loven skal træde i kraft den 1. maj 2023.
  Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, da lov om
  husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. ikke gælder for
  disse dele af rigsfællesskabet, jf. § 112 i lov om husdyrbrug
  og anvendelse af gødning m.v.
  10
  Bilag
  Lovforslaget sammenholdt med gældende lov
  Gældende formulering Lovforslaget
  § 1
  I lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., jf.
  lovbekendtgørelse nr. 520 af 1. maj 2019, som ændret ved §
  2 i lov nr. 2192 af 29. december 2020, § 6 i lov nr. 126 af
  30. januar 2021, lov nr. 415 af 5. april 2022 og § 37 i lov nr.
  1590 af 28. december 2022, foretages følgende ændring:
  1. Efter § 34 a indsættes:
  »§ 35. Miljøministeren kan efter forhandling med ministe-
  ren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætte regler om
  indretning og drift af anlæg med henblik på at reducere
  udledning af drivhusgasser fra erhvervsmæssige dyrehold,
  herunder fastsætte regler om, hvilke typer af anlæg der skal
  være omfattet, dispensation, metoder for beregning af effekt
  og krav til dokumentation og egenkontrol, som den, der er
  ansvarlig for anlægget, skal foretage for egen regning.
  Stk. 2. Miljøministeren kan efter forhandling med ministe-
  ren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætte regler om
  fastsættelse af vilkår i godkendelser og tilladelser efter §§ 16
  a og 16 b, herunder om kommunalbestyrelsens behandling
  og vurdering af sagen med henblik på at reducere udledning
  af drivhusgasser fra erhvervsmæssige dyrehold. Miljømini-
  steren kan endvidere efter forhandling med ministeren for
  fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætte regler om, at der
  skal gælde særlige krav for bestemte erhvervsmæssige dyre-
  hold.«
  11