L 47 - svar på spm. 1 om regler om indretning og drift af anlæg med henblik på at reducere udledning af drivhusgasser fra erhvervsmæssige dyrehold vil mindske dyrenes velfærd

Tilhører sager:

Aktører:


MOF L 47 - svar på spm. 1.pdf

https://www.ft.dk/samling/20222/lovforslag/l47/spm/1/svar/1938181/2674183.pdf

Miljøministeriet • Frederiksholms Kanal 26 • 1220 København K
Tlf. 38 14 21 42 • CVR 12854358 • EAN 5798000862005 • mim@mim.dk • www.mim.dk
Den 13. marts 2023
Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg
Christiansborg
1240 København K
Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål nr. 1 til L 47, Forslag til lov om
ændring af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (Reduktion af drivhusgasudledninger fra
erhvervsmæssige dyrehold). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Carl Valentin (SF).
Spørgsmål nr. 1
”I ”Aftale om grøn omstilling af dansk landbrug" af 4. oktober 2021 fremgår det, at ”Aftaleparterne er
enige om, at udledningen fra husdyrenes fordøjelse og gødningshåndtering skal reduceres, samtidig
med at dyrenes velfærd ikke må forringes”, kan ministeren garantere, at lovforslaget (L 47,
folketingsåret 2022-23, 2. samling) og dets tiltag i forbindelse med fastsættelse af regler om indretning
og drift af anlæg med henblik på at reducere udledning af drivhusgasser fra erhvervsmæssige dyrehold
ikke vil mindske dyrenes velfærd, som det står i aftalen? Og hvilke kriterier vil ministeren benytte til at
vurdere, om tiltagene går ud over dyrenes velfærd?”
Svar
Det fremgår af både landbrugsaftalen og af bemærkningerne til forslag til ændring af lov om
husdyrbrug, at der skal ske en reduktion i udledningen af drivhusgasser fra husdyrenes fordøjelse og
gødningshåndtering, uden at dyrenes velfærd forringes. Det er herved en forudsætning, at
udmøntningen af den foreslåede bemyndigelsesbestemmelse sker, uden at dyrenes velfærd forringes.
I den forbindelse bemærkes, at fastsættelsen af regler i medfør af den foreslåede § 35 skal ske efter
forhandling med ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri, og at bekendtgørelsen inden udstedelse
vil blive forelagt forligskredsen.
Kriterier for vurderingen af, om et tiltag går ud over dyrenes velfærd, vil indgå i Miljøministeriets
arbejde med at fastsætte de aftalte tiltag i bekendtgørelsesregler. Der henvises også til besvarelse af
spørgsmål nr. 3 til L47.
Magnus Heunicke / Nina Porst
Offentligt
L 47 - endeligt svar på spørgsmål 1
Miljø- og Fødevareudvalget 2022-23 (2. samling)