Betænkning afgivet den 22. marts 2023

Tilhører sager:

Aktører:


  Betænkning (AX28522).pdf

  https://www.ft.dk/samling/20222/lovforslag/l47/bilag/5/2684427.pdf

  Betænkning afgivet af Miljø- og Fødevareudvalget den 22. marts 2023
  Betænkning
  over
  Forslag til lov om ændring af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning
  m.v.
  (Reduktion af drivhusgasudledninger fra erhvervsmæssige dyrehold)
  [af miljøministeren (Magnus Heunicke)]
  1. Indstillinger
  Udvalget indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.
  Siumut, Inuit Ataqatigiit, Sambandsflokkurin og
  Javnaðarflokkurin havde ved betænkningsafgivelsen ikke
  medlemmer i udvalget og dermed ikke adgang til at komme
  med indstillinger eller politiske bemærkninger i betænknin-
  gen.
  En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt
  i betænkningen.
  2. Politiske bemærkninger
  Alternativet
  Alternativets medlem af udvalget bakker fuldt ud op om
  tiltag, der er med til at reducere udledningen af CO2. Derfor
  er det afgørende, at landbrugssektoren også bidrager til en
  reduktion af drivhusgasudledningerne.
  Den grønne omstilling må og skal have et teknologisk
  spor. På den baggrund bakker Alternativet op om dette for-
  slag.
  Når det er sagt, løser vi ikke den grønne omstilling med
  teknologi – langtfra. Opgaven er simpelt hen for stor. Vi har
  brug for reelle reduktioner nu og her.
  Grundlæggende ønsker vi i Alternativet, at vægtningen
  mellem teknologiske forbedringer og grundlæggende foran-
  dringer forskydes. Vi kan ikke fortsætte den nuværende pro-
  duktion, ikke i landbruget, ikke i industrien – ingen steder.
  3. Udvalgsarbejdet
  Lovforslaget blev fremsat den 9. februar 2023 og var til
  1. behandling den 21. februar 2023. Lovforslaget blev efter
  1. behandling henvist til behandling i Miljø- og Fødevareud-
  valget.
  Oversigt over lovforslagets sagsforløb og dokumenter
  Lovforslaget og dokumenterne i forbindelse med ud-
  valgsbehandlingen kan læses under lovforslaget på Folketin-
  gets hjemmeside www.ft.dk.
  Møder
  Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder.
  Høringssvar
  Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været
  sendt i høring, og ministeren for fødevarer, landbrug og
  fiskeri sendte den 26. juni 2022 dette udkast til udvalget, jf.
  MOF alm. del – bilag 612 (folketingsåret 2021-22). Den 9.
  februar 2023 sendte ministeren for fødevarer, landbrug og
  fiskeri høringssvarene og et høringsnotat til udvalget.
  Bilag
  Under udvalgsarbejdet er der omdelt 4 bilag på lovforsla-
  get.
  Spørgsmål
  Udvalget har under udvalgsarbejdet stillet 4 spørgsmål til
  miljøministeren til skriftlig besvarelse, som ministeren har
  besvaret.
  Til lovforslag nr. L 47 Folketinget 2022-23 (2. samling)
  AX028522
  Offentligt
  L 47 - Bilag 5
  Miljø- og Fødevareudvalget 2022-23 (2. samling)
  Anne Paulin (S) Annette Lind (S) Bjarne Laustsen (S) Camilla Fabricius (S) Flemming Møller Mortensen (S)
  Ida Auken (S) Kasper Roug (S) Kris Jensen Skriver (S) Thomas Jensen (S) Erling Bonnesen (V) nfmd.
  Torsten Schack Pedersen (V) Anni Matthiesen (V) Hans Christian Schmidt (V) Charlotte Bagge Hansen (M) Peter Have (M)
  Hans Kristian Skibby (DD) fmd. Kristian Bøgsted (DD) Ole Birk Olesen (LA) Carsten Bach (LA) Mette Abildgaard (KF)
  Per Larsen (KF) Peter Seier Christensen (NB) Peter Kofod (DF) Carl Valentin (SF) Marianne Bigum (SF)
  Søren Egge Rasmussen (EL) Mai Villadsen (EL) Zenia Stampe (RV) Franciska Rosenkilde (ALT)
  Siumut, Inuit Ataqatigiit, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.
  Socialdemokratiet (S) 50
  Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 23
  Moderaterne (M) 16
  Socialistisk Folkeparti (SF) 15
  Danmarksdemokraterne – Inger Støjberg (DD) 14
  Liberal Alliance (LA) 14
  Det Konservative Folkeparti (KF) 10
  Enhedslisten (EL) 9
  Radikale Venstre (RV) 7
  Dansk Folkeparti (DF) 7
  Alternativet (ALT) 6
  Nye Borgerlige (NB) 3
  Siumut (SIU) 1
  Inuit Ataqatigiit (IA) 1
  Sambandsflokkurin (SP) 1
  Javnaðarflokkurin (JF) 1
  Uden for folketingsgrupperne (UFG) 1
  2