L 106: Forslag til lov om ændring af vandsektorloven, lov om vandforsyning m.v., lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og lov om kommuners afståelse af vandselskaber. (Styrkelse af økonomisk tilsyn og takstkontrol m.v. i vandsektoren).

Forslaget indeholder ændringer af en række love vedrørende vandsektoren og har til formål at styrke det økonomiske tilsyn og takstkontrol m.v. i vandsektoren. Forslaget implementerer dele af den politiske aftale om justeret økonomisk regulering af vandsektoren af 22. november 2018 af den daværende regering (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti. Forslaget indebærer, at det statslige økonomiske tilsyn, Forskningssekretariatet, tilføres redskaber til at føre effektiv administration og tilsyn med den økonomiske regulering af vandsektoren. F.eks. sikrer forslaget klare rammer for tilsynet og styrker det med regler om markedsmæssighed i aftaler og håndhævelsesmuligheder af disse med henblik på at sikre forbrugersikkerheden. Det foreslås også, at tilsynets navn ændres til Vandsektortilsynet. Forslaget ændrer også reguleringen af den kommunale kontrol af takster og leveringsbetingelser med henblik på at sikre en mere ensartet og effektiv kontrol på tværs af kommuner og over tid øge forbrugerbeskyttelsen, fremme ensartede konkurrencevilkår for tilsluttede erhvervsvirksomheder og sikre forbrugernes interesse i gennemsigtighed. Derudover har forslaget til hensigt at ændre den måde, som overholdelsen af vandselskabernes økonomiske rammer kontrolleres på, så reglerne forenkles, kontrollen bliver lettere at udføre og vandselskaberne får forøget fleksibilitet. Forslaget indebærer således også, at vandselskaberne får mulighed for at opkræve takstmidler hos forbrugerne for tillægsberettigede omkostninger allerede i det år, hvor omkostningerne afholdes, en udvidelse af vandselskabernes klageadgang og en forenkling af kravene til behandling af takster. Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. juli 2024 med undtagelse af visse elementer, som foreslås at træde i kraft den 1. januar 2025.

Sagstrin

 • 3. behandling
  2024-05-14T00:00:00.000Z

 • 2. behandling
  2024-05-07T00:00:00.000Z

 • Betænkning
  2024-05-02T00:00:00.000Z

 • Politisk drøftelse
  2024-05-02T00:00:00.000Z

 • Frist for politiske bemærkninger
  2024-04-29T00:00:00.000Z

 • Frist for ændringsforslag
  2024-04-26T00:00:00.000Z

 • Politisk drøftelse
  2024-04-18T00:00:00.000Z

 • Frist for svar
  2024-04-11T00:00:00.000Z

 • Frist for spørgsmål
  2024-03-18T00:00:00.000Z

 • 1. behandling
  2024-02-27T00:00:00.000Z

 • Lovforslag som fremsat
  2024-02-07T00:00:00.000Z

 • Fremsættelse
  2024-02-07T00:00:00.000Z

Dokumenter

Ældre dokumenter vises muligvis ikke