L 101: Forslag til lov om opgradering af Øresundsbanen.

Formålet med lovforslaget er at sikre fremdriften af tre jernbaneprojekter på Øresundsbanen: 1) udvidelse af Københavns Lufthavn Station, 2) etablering af overhalingsspor ved Kalvebod og 3) etablering af vendespor ved Københavns Lufthavn Station. Forslaget skal realisere dele af Infrastrukturplan 2035 af 28. juni 2021. Forslaget har til formål at realisere en ny sydlig jernbanekorridor, som skal muliggøre flere tog fra Roskilde og Vestdanmark til hovedstadsområdet og Københavns Lufthavns Station samt håndtere den forventede stigning i togtrafikken, når Femern Bælt-forbindelsen åbner. Derudover vil forslaget give hjemmel til at foretage eventuelle ekspropriationer og ledningsarbejder, samt at transportministeren kan fravige regler om støj og vibrationer i miljøbeskyttelsesloven og regler fastsat i medfør heraf i relation til jernbaneprojekterne. Endelig lægger forslaget op til, at der fastsættes regler for kompensation, hvis ministeren fastsætter sådanne regler om gener og støj. Loven foreslås at træde i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Forslaget blev vedtaget. For stemte 110 (S, V, SF, LA, DD, M, KF, EL, RV, DF, ALT og UFG), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.

Aktører

Sagstrin

 • 3. behandling
  2024-04-04T00:00:00.000Z

  Resultat: vedtaget

 • Lovforslag som vedtaget
  2024-04-04T00:00:00.000Z

 • 2. behandling
  2024-04-02T00:00:00.000Z

 • Lovforslaget optrykt efter 2. behandling
  2024-04-02T00:00:00.000Z

 • Politisk drøftelse
  2024-03-19T00:00:00.000Z

 • Frist for politiske bemærkninger
  2024-03-19T00:00:00.000Z

 • Betænkning
  2024-03-19T00:00:00.000Z

 • Frist for ændringsforslag
  2024-03-15T00:00:00.000Z

 • Frist for svar
  2024-03-14T00:00:00.000Z

 • Frist for spørgsmål
  2024-03-12T00:00:00.000Z

 • 1. behandling
  2024-02-08T00:00:00.000Z

 • Lovforslag som fremsat
  2024-01-31T00:00:00.000Z

 • Fremsættelse
  2024-01-31T00:00:00.000Z