L 102: Forslag til lov om ændring af lov om vandforsyning m.v., byggeloven og lov om produkter og markedsovervågning. (Gennemførelse af dele af drikkevandsdirektivet, herunder risikobaseret tilgang til vandsikkerhed, minimumskrav til hygiejne for materialer, der kommer i kontakt med drikkevand, minimumskrav til behandlingskemikalier og filtermedier, der kommer i kontakt med drikkevand, adgang til drikkevand og oplysninger til offentligheden).

Formålet med lovforslaget er at implementere eller lette implementeringen af drikkevandsdirektivet af 16. december 2020, som handler om drikkevandskvalitet. Det sker ved at indføre eller ændre en række bestemmelser og bemyndigelser i vandforsyningsloven, byggeloven og produktloven. Målet er at sikre, at der er sundt og rent drikkevand også til fremtidige generationer. Lovforslaget introducerer en risikobaseret tilgang i hele vandforsyningskæden fra indvindingen af vand og frem til og med forbrugerens taphane. Det vil sikre, at der kan foretages en målrettet overvågning af drikkevandet baseret på, hvor de større risici er for drikkevandet. Fokus vil være på bl.a. at opdage forureningstrusler for drikkevandet i tide, at forebygge afsmitning af problematiske stoffer til drikkevandet fra vandinstallationer og at sikre optimal drift af bygningens installationer for at forhindre sundhedsskadelig mikrobiel vækst. Herudover indebærer lovforslaget krav om at opretholde eller etablere drikkevandshaner, så der er adgang til drikkevand for alle, navnlig for sårbare og marginaliserede befolkningsgrupper. Endelig kan brug af drikkevand fra vandhanen fremmes f.eks. ved at tilskynde til, at drikkevand fra hanen stilles til rådighed.

Forslaget blev vedtaget. For stemte 105 (S, V, DD, SF, LA, M, KF, EL, RV, DF, ALT, SP og UFG), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 0.

Aktører

Sagstrin

 • 3. behandling
  2024-04-18T00:00:00.000Z

  Resultat: vedtaget

 • Lovforslag som vedtaget
  2024-04-18T00:00:00.000Z

 • 2. behandling
  2024-04-16T00:00:00.000Z

  Resultat: ikke vedtaget

 • Lovforslaget optrykt efter 2. behandling
  2024-04-16T00:00:00.000Z

 • Betænkning
  2024-04-03T00:00:00.000Z

 • Frist for politiske bemærkninger
  2024-03-22T00:00:00.000Z

 • Politisk drøftelse
  2024-03-20T00:00:00.000Z

 • Frist for ændringsforslag
  2024-03-19T00:00:00.000Z

 • Frist for svar
  2024-03-18T00:00:00.000Z

 • Frist for spørgsmål
  2024-03-13T00:00:00.000Z

 • 1. behandling
  2024-02-20T00:00:00.000Z

 • Lovforslag som fremsat
  2024-02-06T00:00:00.000Z

 • Fremsættelse
  2024-02-06T00:00:00.000Z

Dokumenter