L 15: Forslag til lov om ændring af lov om afgift af naturgas og bygas m.v., lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v., lov om afgift af bekæmpelsesmidler og forskellige andre love. (Forhøjelse af energiafgiften på fossile brændsler for erhverv efter »Aftale om Grøn skattereform« af 8. december 2020 og omlægning af pesticidafgiften efter »Politisk aftale om sprøjtemiddelstrategi 2022-2026« m.v.).

Lovforslaget er med enkelte justeringer en genfremsættelse af lovforslag nr. L 8 fra folketingsåret 2022-23, 1. samling, og har samlet set til formål at gøre Danmark grønnere ved at bidrage til et bedre klima og miljø. Lovforslaget udmønter et element af ”Aftale om grøn skattereform” indgået mellem den daværende regering (Socialdemokratiet), Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti den 8. december 2020. Det foreslås at forhøje energiafgiften på fossile brændsler for erhverv med 6 kr. pr. GJ (2021-niveau). Forhøjelsen indfases fra 2023 og til 2025. Formålet er at understøtte grøn omstilling af det danske energiforbrug ved at gøre det dyrere for erhverv at anvende fossile brændsler som en del af deres virksomhed. Lovforslaget udmønter desuden en del af ”Politisk aftale om sprøjtemiddelstrategi 2022-2026” indgået mellem den daværende regering (Socialdemokratiet), Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Liberal Alliance og Kristendemokraterne den 10. februar 2022. Det foreslås, at pesticidafgiften omlægges for at gøre det mere attraktivt at bruge sprøjtemidler med lav belastning af miljø og sundhed. Herudover foreslås det at indføre CO2-afgift for en række varer, der i dag ikke kan opkræves CO2-afgift af. Desuden foreslås det at ligestille konkurrenceforholdene mellem de store og mindre energianlæg, der udleder NOx til luften ved afbrænding. Endelig foreslås det at genindføre en bestemmelse om afgiftspligt for overskudsvarme fra energiprodukter, der anvendes til at producere tilsvarende energiprodukter, i mineralolieafgiftsloven, som ved en lovteknisk fejl blev ophævet i 2020. Elementet har ikke været i høring. Det foreslås med visse undtagelser, at loven træder i kraft den 1. april 2023.

Aktører

Sagstrin

 • 3. behandling
  2023-03-23T00:00:00.000Z

 • 2. behandling
  2023-03-21T00:00:00.000Z

 • Politisk drøftelse
  2023-03-15T00:00:00.000Z

 • Betænkning
  2023-03-15T00:00:00.000Z

 • Frist for svar
  2023-03-06T00:00:00.000Z

 • Frist for ændringsforslag
  2023-03-06T00:00:00.000Z

 • Frist for spørgsmål
  2023-02-23T00:00:00.000Z

 • 1. behandling
  2023-02-07T00:00:00.000Z

 • Lovforslag som fremsat
  2023-01-25T00:00:00.000Z

 • Fremsættelse
  2023-01-25T00:00:00.000Z

Dokumenter