L 16: Forslag til lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, kildeskatteloven, skatteindberetningsloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om Den Internationale Straffedomstol og om ophævelse af lov om Det Fælles Lønindeholdelsesregister. (Styrkelse af inddrivelsen med henblik på at nedbringe danskernes gæld til det offentlige).

Lovforslaget er med enkelte justeringer en genfremsættelse af lovforslag nr. L 10, folketingsåret 2022-23, 1. samling, og udmønter dele af aftalen om "Nedbringelse af danskernes gæld til det offentlige”, som den daværende regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne indgik den 20. juni 2022. Der foreslås en forenklet model for lønindeholdelse, der skal udvide Gældsstyrelsens muligheder for at inddrive gæld fra skyldnere både under og over lavindkomstgrænsen. Desuden foreslås det, at inddrivelsesrenten nedsættes med 4 procentpoint (fra aktuelt 9,9 pct.) Videre foreslås det at indføre en ny ret og pligt-ordning for eftergivelse, så en skyldner får en lovbestemt ret til eftergivelse efter objektive kriterier. Endelig foreslås det at indføre en bagatelgrænse for inddrivelse af gæld, så Gældsstyrelsen automatisk kan afskrive gæld for skyldnere med en samlet gæld på under 200 kr. i et af inddrivelsessystemerne. Det foreslås med visse undtagelser, at loven træder i kraft den 1. marts 2023.

Forslaget blev vedtaget. For stemte 105 (S, V, M, SF, DD, LA, KF, RV, DF, ALT og NB), imod stemte 5 (EL), hverken for eller imod stemte 0.

Aktører

Sagstrin

 • 3. behandling
  2023-03-23T00:00:00.000Z

  Resultat: vedtaget

 • Lovforslag som vedtaget
  2023-03-23T00:00:00.000Z

 • 2. behandling
  2023-03-21T00:00:00.000Z

 • Lovforslaget optrykt efter 2. behandling
  2023-03-21T00:00:00.000Z

 • Politisk drøftelse
  2023-03-15T00:00:00.000Z

 • Betænkning
  2023-03-15T00:00:00.000Z

 • Frist for svar
  2023-03-06T00:00:00.000Z

 • Frist for ændringsforslag
  2023-03-06T00:00:00.000Z

 • Frist for spørgsmål
  2023-02-26T00:00:00.000Z

 • 1. behandling
  2023-02-01T13:00:00.000Z

 • Lovforslag som fremsat
  2023-01-25T00:00:00.000Z

 • Fremsættelse
  2023-01-25T00:00:00.000Z

Dokumenter