L 23: Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Investeringsstøtte til forsøgsvindmøller, udbud af støtte til anvendelse af kemiske brændstoffer eller produkter fra elektricitet (power-to-x), anvendelsesområdet for VE-ordningerne, tilsyn med elproducerende anlæg på havet og adgang til negativt pristillæg).

Lovforslaget indebærer for det første, at den nuværende støttemodel for forsøgsvindmøller ændres fra driftsstøtte til investeringsstøtte, og det giver desuden ministeren bemyndigelse til at give investeringsstøtte efter 2024 og bemyndigelse til at give investeringsstøtte fra 2023 til forsøgsvindmøller på hav. Det følger af »Aftale om grøn strøm og varme 2022« af 25. juni 2022. For det andet indebærer forslaget en udvidelse af hjemmelen til at afholde udbud af støtte til produktion af ptx, så klima-, energi- og forsyningsministeren herudover får hjemmel til at afholde udbud af støtte til anvendelse af ptx. For det tredje ønsker man med lovforslaget at tilpasse anvendelsesområdet for VE-ordningerne til VE-anlæg, der ikke nettilsluttes (VE-anlæg i ødrift). Anvendelsesområdet for værditabsordningen, salgsoptionsordningen, VE-bonusordningen og den grønne pulje tilpasses således, at ordningerne kommer til at omfatte solcelleanlæg i ødrift (efter gældende ret er anvendelsesområdet utilsigtet afgrænset til solcelleanlæg, der nettilsluttes). Anvendelsesområdet for garantifonden tilpasses således, at det sikres, at garantifonden ikke finder anvendelse på VE-anlæg i ødrift. Lovforslaget indebærer for det fjerde en præcisering af klima-, energi- og forsyningsministerens mulighed for at føre tilsyn med forundersøgelses-, etablerings- og elproduktionstilladelser til elproducerende anlæg på havet. For det femte sker der en præcisering af reglerne om pristillæg og en eksplicitering af Energistyrelsens adgang til at foretage modregning i pristillæg (som negativt pristillæg) for produktion af elektricitet ved anvendelse af biogas eller forgasningsgas fremstillet ved biomasse. Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. april 2023. Lovforslaget er en genfremsættelse af lovforslag nr. 37 (folketingsåret 2022-23, 1. samling), der blev fremsat af den tidligere regering (Socialdemokratiet) den 5. oktober 2022.

Forslaget blev vedtaget. For stemte 108 (S, V, M, SF, DD, LA, KF, EL, RV, DF og ALT), imod stemte 0, hverken for eller imod stemte 1 (NB).

Sagstrin

 • 3. behandling
  2023-03-23T00:00:00.000Z

  Resultat: vedtaget

 • Lovforslag som vedtaget
  2023-03-23T00:00:00.000Z

 • 2. behandling
  2023-03-21T00:00:00.000Z

 • Lovforslaget optrykt efter 2. behandling
  2023-03-21T00:00:00.000Z

 • Betænkning
  2023-03-16T00:00:00.000Z

 • Frist for politiske bemærkninger
  2023-03-13T00:00:00.000Z

 • Politisk drøftelse
  2023-03-02T00:00:00.000Z

 • Frist for svar
  2023-02-27T00:00:00.000Z

 • Frist for ændringsforslag
  2023-02-27T00:00:00.000Z

 • Frist for spørgsmål
  2023-02-17T00:00:00.000Z

 • 1. behandling
  2023-02-07T00:00:00.000Z

 • Lovforslag som fremsat
  2023-01-25T00:00:00.000Z

 • Fremsættelse
  2023-01-25T00:00:00.000Z

Dokumenter