Dokumenter fra Inatsisartuts behandling af forslaget

Tilhører sager:

Aktører:


  Ordførerindlæg IA.pdf

  https://www.ft.dk/samling/20222/lovforslag/l39/bilag/2/2660232.pdf

  EM 2022/Punkt 20
  Agathe Fontain
  Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter
  sig at visse bestemmelser i forslag til lov om Det Centrale
  Personregister, lov om folketingsvalg i Grønland og lov om valg til
  Folketinget sættes i kraft for Grønland. (Bopælsregistrering i Danmark
  og Grønland af personer, der af Grønlands Selvstyre eller den danske
  stat er beordret til tjeneste uden for riget, m.v. samt optagelse på
  folketingsvalglisterne i Danmark og Grønland)
  (Formanden for Naalakkersuisut)
  Inuit Ataqatigiit takker ændringsforslaget.
  Folk skal naturligvis have tilknytning til eget land, når de arbejder i udlandet.
  Forslaget giver lovhjemmet
  lov om folketingsvalg i Grønland og lov om valg til Folketinget
  lov om folketingsvalg i Grønland og lov om valg til Folketinget
  Vi indstiller til 2. behandling i den forelæggende form.
  Offentligt
  L 39 - Bilag 2
  Grønlandsudvalget 2022-23 (2. samling)
  

  Naalakkersuisut B forslag bilag 2.pdf

  https://www.ft.dk/samling/20222/lovforslag/l39/bilag/2/2660226.pdf

  Udkast ændringsanordning
  Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af § 24, stk. 5 og 6, i lov om Det
  Centrale Personregister og § 1, nr. 1 og 2, i lov om ændring af Det Centrale Person-
  register, lov om folketingsvalg i Grønland og lov om valg til Folketinget (Bopælsregi-
  strering i Danmark og Grønland af personer, der af Grønlands Selvstyre eller den
  danske stat er beordret til tjeneste uden for riget, optagelse på folketingsvalglisterne i
  Danmark og Grønland m.v.)
  VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
  I medfør af § 60, stk. 1. 2. pkt., i lov om Det Centrale Personregister og § 5, stk. 1, i
  lov nr. xx af xx. xxxx 202x om ændring af lov om Det Centrale Personregister, lov om
  folketingsvalg i Grønland og lov om valg til Folketinget (Bopælsregistrering i Dan-
  mark og Grønland af personer, der af Grønlands Selvstyre eller den danske stat er be-
  ordret til tjeneste uden for riget, optagelse på folketingsvalglisterne i Danmark og
  Grønland m.v.) bestemmes:
  § 1
  I lov om Det Centrale Personregister, som sat i kraft for Grønland ved anordning nr.
  1198 af 29. november 2006, som ændret ved anordning nr. 449 af 23. maj 2016 og
  anordning nr. 681 af 6. juni 2016, foretages følgende ændringer:
  1. I § 24 indsættes efter stk. 4 som nye stykker:
  »Stk. 5. Personer, der er ansat i den danske stat og beordret til tjeneste uden for
  riget, skal uanset bestemmelsen i § 24, stk. 1, aldrig registreres som udrejst, jf. dog §
  25, stk. 1. Tilsvarende gælder for personer, der er ansat i Grønlands Selvstyre og be-
  ordret til tjeneste uden for riget.
  Stk. 6. En person, der samlever på fælles bopæl med en person omfattet af stk. 5,
  skal ikke registreres udrejst, såfremt de pågældende to samlevende har indgået ægte-
  skab eller registreret partnerskab med hinanden eller opfylder betingelserne for at
  indgå ægteskab med hinanden og havde etableret fælles bopæl inden udrejsen. Til-
  svarende gælder deres børn under 18 år, såfremt de har bopæl hos forældrene.«
  2. I § 24, stk. 9, 1. pkt., ændres »opfylder betingelserne for at indgå ægteskab eller re-
  gistreret partnerskab« til: »opfylder betingelserne for at indgå ægteskab«.
  § 2
  Anordningen træder i kraft den [ ].
  Enhed
  Sagsbehandler
  Koordineret med
  Sagsnr.
  2020 - 8916
  Doknr.
  480250
  Dato
  Offentligt
  L 39 - Bilag 2
  Grønlandsudvalget 2022-23 (2. samling)
  2
  Givet på Amalienborg, den xx
  Under vor Kongelige Hånd og Segl
  MARGRETHE R.
  /Carsten Grage
  

  Naalakkersuisut B forslag bilag1.pdf

  https://www.ft.dk/samling/20222/lovforslag/l39/bilag/2/2660228.pdf

  Resumé af:
  • forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister, lov om
  folketingsvalg i Grønland og lov om valg til Folketinget (Bopælsregistre-
  ring i Danmark og Grønland af personer, der af Grønlands Selvstyre eller
  den danske stat er beordret til tjeneste uden for riget, optagelse på folke-
  tingsvalglisterne i Danmark og Grønland m.v.) og
  • anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af § 24, stk. 5 og 6, i lov
  om Det Centrale Personregister og § 1, nr. 1 og 2, i lov om ændring af Det
  Centrale Personregister, lov om folketingsvalg i Grønland og lov om valg
  til Folketinget (Bopælsregistrering i Danmark og Grønland af personer,
  der af Grønlands Selvstyre eller den danske stat er beordret til tjeneste
  uden for riget, optagelse på folketingsvalglisterne i Danmark og Grønland
  m.v.)
  1. Indledning
  Grønlands Selvstyre har anmodet om, at der tilvejebringes hjemmel til, at personer, der
  er ansat i den danske stat, har bopæl i Grønland og er beordret til tjeneste uden for
  riget, og personer, der er ansat i Grønlands Selvstyre og beordret til tjeneste uden for
  riget, samt deres medfølgende familier, i relation til bopælsregistrering i CPR og opta-
  gelse på valglister til folketingsvalg, ligestilles med personer, der har bopæl i Danmark,
  og udsendes til tjeneste af den danske stat.
  Imødekommelse heraf forudsætter lovændringer. Det drejer sig om ændringer af lov om
  Det Centrale Personregister (CPR-loven), lov om valg til Folketinget og lov om folke-
  tingsvalg i Grønland. Den foreslåede ændring af lov om folketingsvalg i Grønland gæl-
  der direkte for Grønland og skal således forelægges for Inatsisartut forud for fremsæt-
  telse af lovforslaget for Folketinget. Se nærmere punkt 2.
  CPR-lovens § 24, stk. 5 og 6, skal efterfølgende sættes i kraft for Grønland ved kongelig
  anordning. Efter ønske fra Grønland forelægges således samtidigt med forelæggelsen
  af lovforslaget en ændringsanordning vedrørende ikraftsættelse heraf. Se nærmere
  punkt 3.
  2. Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister, lov om folke-
  tingsvalg i Grønland og lov om valg til Folketinget (Bopælsregistrering i Danmark
  og Grønland af personer, der af Grønlands Selvstyre eller den danske stat er be-
  ordret til tjeneste uden for riget, optagelse på folketingsvalglisterne i Danmark og
  Grønland m.v.)
  2.1. Bopælsregistrering i CPR
  Lov om Det Centrale Personregister (CPR-loven) er sat i kraft for Grønland ved kongelig
  anordning nr. 1198 af 29. november 2006, som ændret ved anordning nr. 449 af 23.
  maj 2016 og anordning nr. 681 af 6. juni 2016.
  CPR-lovens § 24, stk. 5 og 6, hvorved det er bestemt, at personer, der er ansat i den
  danske stat og beordret til tjeneste uden for riget, og deres medfølgende familie, uanset
  bestemmelsen i lovens § 24, stk. 1, aldrig skal registreres som udrejst i CPR, er imid-
  lertid ikke sat i kraft for Grønland.
  Grønlands Selvstyre har udtrykt ønske om, at CPR-lovens § 24, stk. 5 og 6, sættes i
  kraft for Grønland, således at personer, der er ansat i den danske stat, har bopæl i
  Grønland og er beordret til tjeneste uden riget, og deres medfølgende familie, forbliver
  bopælsregistreret i Grønland under opholdet i udlandet.
  Offentligt
  L 39 - Bilag 2
  Grønlandsudvalget 2022-23 (2. samling)
  2
  Dette forudsætter, at der tilvejebringes ny bemyndigelse til at sætte bestemmelserne i
  kraft for Grønland ved kongelig anordning, da der kun er hjemmel til at sætte dansk lov
  i kraft for Grønland ved kongelig anordning én gang. Med lovforslagets § 1, nr. 3, skabes
  der hjemmel dertil med henblik på at kunne imødekomme det grønlandske ønske.
  Grønlands Selvstyre har herudover udtrykt ønske om, at personkredsen i CPR-lovens
  § 24, stk. 5, udvides til at omfatte personer, der er ansat i Grønlands Selvstyre og be-
  ordret til tjeneste uden for riget, således at de pågældende personer og deres medføl-
  gende familier forbliver bopælsregistreret i CPR under opholdet i udlandet. Dette ønske
  imødekommes med lovforslagets § 1, nr. 1, ved en ændring af CPR-lovens § 24, stk. 5,
  således at de pågældende personer omfattes af bestemmelsen.
  Der henvises til lovforslagets almindelige bemærkninger punkt 2.1. samt de specielle
  bemærkninger til lovforslagets § 1.
  2.2. Optagelse på valglisten til folketingsvalg
  Grønlands Selvstyre har herudover udtrykt ønske om, at både personer, der er ansat i
  den danske stat, har bopæl i Grønland og er beordret til tjeneste uden for riget, og deres
  medfølgende familie, jf. den gældende § 24, stk. 5 og 6, og personer, der er ansat i
  Grønlands Selvstyre og beordret til tjeneste uden for riget, og deres medfølgende fami-
  lie, efter reglerne om valgret til folketingsvalg skal anses som havende fast bopæl i riget
  og dermed opfylde valgretsbetingelsen til folketingsvalg uanset udlandsopholdets va-
  righed, og uanset om de pågældende personer på udsendelsestidspunktet boede i Dan-
  mark eller i Grønland.
  Imødekommelse heraf forudsætter ændringer af lov om valg til Folketinget og lov om
  folketingsvalg i Grønland.
  Med lovforslaget foreslås det at ændre lov om valg til Folketinget og lov om folketings-
  valg i Grønland, således at det grønlandske ønske imødekommes.
  Det foreslås i den forbindelse at tilvejebringe hjemmel til, at visse vælgere, der er ansat
  i den danske stat eller Grønlands Selvstyre og beordret til tjeneste uden for riget, efter
  anmodning kan optages på valglisten i en anden del af riget, end de er bopælsregistre-
  ret.
  Lovforslagets § 2 indeholder ændringerne af lov om folketingsvalg i Grønland.
  Lovforslagets § 3 indeholder ændringerne af lov om valg til Folketinget. Det kan bemær-
  kes, at det i lovforslagets § 5, stk. 3, er foreslået, at lovens § 3 vedrørende ændringer i
  den danske folketingsvalglov – ligesom det gælder for hovedloven, der ændres ved
  bestemmelsen – ikke gælder for Færøerne og Grønland. Det territoriale gyldighedsom-
  råde for den danske folketingsvalglov er efter lovens indhold afgrænset til Danmark,
  hvorfor en territorialbestemmelse i hovedloven er udeladt. I visse tidligere forslag til æn-
  dringer af den danske folketingsvalglov er udeladelsen af territorialbestemmelsen i ho-
  vedloven dog fejlagtigt blevet fortolket som et udtryk for, at folketingsvalgloven gælder
  i hele riget, i det omfang det følger af reglernes karakter. Den danske folketingsvalglov
  gælder rettelig ikke for Færøerne og Grønland.
  Der henvises til lovforslagets almindelige bemærkninger punkt 2.2. og 2.4. samt de spe-
  cielle bemærkninger til lovforslagets § 2 og § 3.
  3. Anordning om ikrafttræden for Grønland af CPR-lovens § 24, stk. 5 og 6
  Som anført har Grønlands Selvstyre udtrykt ønske om, at CPR-lovens § 24, stk. 5 og 6,
  sættes i kraft for Grønland, således at personer, der er ansat i den danske stat, har
  3
  bopæl i Grønland og er beordret til tjeneste uden riget, og deres medfølgende familie,
  forbliver bopælsregistreret i Grønland under opholdet i udlandet. Som ligeledes anført
  har Grønlands Selvstyre herudover udtrykt ønske om, at personkredsen i CPR-lovens
  § 24, stk. 5, udvides til at omfatte personer, der er ansat i Grønlands Selvstyre og be-
  ordret til tjeneste uden for riget, og at denne udvidelse også sættes i kraft for Grønland.
  Med anordningsudkastet imødekommes Grønlands Selvstyres ønsker.
  4. Proces
  Grønlands regering Naalakkersuisut har tilsluttet sig lovforslaget og anordningen og til-
  kendegivet, at lovforslaget og anordningen vil blive sat på dagsordenen for Inatsisartut
  på dets Efterårssamling 2022.
  Lovforslaget vil efter forelæggelsen for Inatsisartut blive fremsat for Folketinget snarest
  muligt. Efter Folketingets vedtagelse af lovforslaget vil ministeriet sikre, at anordningen
  sættes i kraft for Grønland samtidigt med ikraftsættelsen af lovforslaget.
  

  Naalakkersuisut B forslag bilag 3.pdf

  https://www.ft.dk/samling/20222/lovforslag/l39/bilag/2/2660227.pdf

  Høringsnotat
  over
  Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister, lov om folketings-
  valg i Grønland og lov om valg til Folketinget
  (Bopælsregistrering i Danmark og Grønland af personer, der af Grønlands Selvstyre
  eller den danske stat er beordret til tjeneste uden for riget, optagelse på folketingsvalg-
  listerne i Danmark og Grønland m.v.)
  1. Hørte myndigheder og organisationer m.v.
  Indenrigs- og Boligministeriet har i perioden fra den 4. april 2022 til den 3. maj 2022
  sendt et udkast til lovforslag i høring hos følgende myndigheder og organisationer
  m.v.:
  Datatilsynet, Den danske dommerforening, Færøernes Hjemmestyre, Grønlands Selv-
  styre (Naalakkersuisut), Institut for Menneskerettigheder, KL, Københavns Universi-
  tet (Det Juridiske Fakultet), Rigsombudsmanden i Grønland, Rigsombudsmanden på
  Færøerne, Syddansk Universitet (Juridisk Institut), Udbetaling Danmark, Valgnæv-
  net, Aalborg Universitet (Juridisk Institut), Aarhus Universitet (Juridisk Institut).
  Formandens Departement i Grønland (ved Digitaliseringsstyrelsen i Grønland) har i
  samme periode sendt udkastet til lovforslaget i høring hos samtlige departementer og
  kommuner i Grønland.
  Der er på baggrund af ministeriets egen kvalitetssikring af lovforslaget indarbejdet
  mere tekniske, herunder lovtekniske, ændringer i lovforslaget inden fremsættelsen.
  2. Høringssvar Indenrigs – og Boligministeriet
  Indenrigs- og Boligministeriet har modtaget svar fra følgende:
  Datatilsynet og KL
  Kl har oplyst, at KL ikke har bemærkninger til lovforslaget.
  Datatilsynet har oplyst, at Datatilsynet forudsætter, at reglerne i databeskyttelsesfor-
  ordningen og databeskyttelsesloven vil blive iagttaget i forbindelse med behandling af
  personoplysninger foranlediget af forslagets bestemmelser, og at udkastet ikke umid-
  delbart giver Datatilsynet anledning til yderligere bemærkninger.
  3. Høringssvar Formandens Departement
  Enhed
  CPR-Administra-
  tionen
  Sagsbehandler
  Birgitte Mikkel-
  sen
  Koordineret
  med
  Sagsnr.
  2020 - 8916
  Doknr.
  Dato
  Offentligt
  L 39 - Bilag 2
  Grønlandsudvalget 2022-23 (2. samling)
  2
  Formandens Departement (ved Digitaliseringsstyrelsen) i Grønland oplyser, at der er
  modtaget svar fra 3 grønlandske kommuner. Kommune Kujalleq og Qeqqata Kommu-
  nia har ingen bemærkninger til forslaget, og Kommuneqarfik Sermersooq støtter for-
  slaget. Herudover har Grønlands Erhverv indgivet et høringssvar, hvor det anføres, at
  de ikke har bemærkninger.
  

  Ordførerindlæg DEM.pdf

  https://www.ft.dk/samling/20222/lovforslag/l39/bilag/2/2660231.pdf

  EM 2022/20
  J.nr 00.00.00/22EM-LABU-00020 Side 1
  EM 2022/20
  11/10-2022
  Anna Wangenheim
  Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig at visse bestemmelser i forslag
  til Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister, lov om folketingsvalg i Grønland og lov om valg
  til Folketinget sættes i kraft for Grønland. (Bopælsregistrering i Danmark og Grønland af personer, der af
  Grønlands Selvstyre eller den danske stat er beordret til tjeneste uden for riget, m.v. samt optagelse på
  folketingsvalglisterne i Danmark og Grønland)
  (Formanden for Naalakkersuisut)
  (1. behandling)
  Demokraatit takker Naalakkersuisut for at fremsætte dette forslag, der i bund og grund handler om at
  skabe ligeværdige forhold for grønlandske udsendte borgere som for danske udsendte borgere.
  Vi kan nok ikke helt komme uden om at drøfte det etniske tilhørsforhold, og dertil kriterier for at betegne
  sig som grønlandske borgere. Men vi vil gerne slå fast fra Demokraatit at så længe vi hører til et
  Rigsfælleskab skal vi gøre alt hvad vi kan for at understrege, at Rigsfælleskab ikke kun er gældende, når det
  er belejligt for Danmark men at vi også som grønlandske og dertil danske statsborgere skal have de samme
  rettigheder.
  Der er mange eksempler på ulige muligheder og rettigheder for at udføre det samme stykke arbejde, selv
  den dag i dag. For politiets og for sundhedsfaglige medarbejdere er der fortsat forskel på arbejdsvilkår,
  hvilket burde være et levn fra gamle dage. Derfor er dette her forslag et konkret eksempel på, at vi fra
  Grønland ønsker et styrket og ligeværdigt samarbejdsforhold.
  Det er med andre ord et rigtig godt forslag, der har til hensigt at sikre rettigheder for den udsendte
  grønlandske borger og dennes familie herunder særligt børn, der på sigt i kraft af deres tilhørsforhold til
  Grønland får mulighed for at gøre brug af offentlige ydelser, herunder retten til sundhedsydelser,
  uddannelsesstøtte, adgang til jagt, retten til at stemme ved et valg osv.
  I et mere globaliseret samfund, og hvor Grønland på sigt har interesse i at udsende flere og nye diplomater
  ud i verden, giver det derfor incitament for at udsendte medarbejdere og dennes familie fortsat kan sikre
  sig det juridiske tilhørsforhold og med de samme muligheder for øvrige Grønlandske og danske borgere. Vi
  bemærker, at forslagets udformning ikke vil belaste velfærdssystemet, da denne ændring højst vil gælde for
  en begrænset gruppe af mennesker, der bliver udsendt fra Selvstyret. Vi er tilfredse med, at de grønlandske
  borgere ikke længere skal sidestilles med turister, men at de trods alt får ret til at beholde rettighederne for
  brugen af velfærden i Grønland. Samtidigt er vi tilfredse med, at der sker en modernisering af loven, idet
  personer af samme køn også i dag indgår i et registreret partnerskab, hvilket bliver legitimeret i dette
  forslag.
  Offentligt
  L 39 - Bilag 2
  Grønlandsudvalget 2022-23 (2. samling)
  EM 2022/20
  J.nr 00.00.00/22EM-LABU-00020 Side 2
  Med disse ord, henviser vi forslaget til relevant udvalg inden 2. behandling.
  

  Naalakkersuisut B forelæggelse.pdf

  https://www.ft.dk/samling/20222/lovforslag/l39/bilag/2/2660225.pdf

  27-07-2022 EM 2022/20
  ______________________
  EM 2022/20
  NSN – Sags nr.:
  Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig at visse
  bestemmelser i forslag til Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister, lov om
  folketingsvalg i Grønland og lov om valg til Folketinget sættes i kraft for Grønland
  (Bopælsregistrering i Danmark og Grønland af personer, der af Grønlands Selvstyre eller
  den danske stat er beordret til tjeneste uden for riget, m.v. samt optagelse på
  folketingsvalglisterne i Danmark og Grønland)” med henblik på forelæggelse for
  Inatsisartut på EM 202
  (Formanden for Naalakkersuisut)
  Forelæggelsesnotat
  1. behandling
  Da beslutningsforslaget om ikrafttræden for Grønland af lov om det Centrale Personregister
  blev forelagt Landstinget i 2006 var § 24, stk. 5 og 6 undtaget.
  At § 24, stk. 5 og 6 ikke er anordnet betyder, at de personer, Departementet for
  udenrigsanliggender udsender til repræsentationer i udlandet i dag bliver folkeregistret som
  udrejst af kongeriget. Det betyder, at de udsendte ved hjemkomsten til Grønland, atter skal
  genoptjene deres sociale, økonomiske og borgerlige rettigheder som borgere i Grønland. For
  medudsendte børn kan den manglende anordning medfører væsentlige tab af rettigheder
  senere i deres liv.
  Forslaget vil desuden være med til at sikre personer, der beordres til tjeneste uden for riget af
  den danske stat, vil få de samme rettigheder og kan bevare deres tilknytning til Grønland. Det
  vil gælde for unge, der udsendes af Forsvaret til tjeneste på missioner i udlandet. Men også
  for ansatte hos danske myndigheder i Grønland, der vil blive beordret udsendt. Tilsvarende
  gælder hvis personer folkeregistret i Grønland udsendes af Udenrigsministeriet.
  Naalakkersuisut finder det stærk problematisk, at udsendte fra Grønland ikke nyder de samme
  rettigheder som udsendte af den danske stat. Dette forslag har til hensigt at rette op på denne
  tilstand.
  Det er Naalakkersuisuts vurdering, at de personer som bliver beordret til tjeneste i udlandet af
  Grønlands Selvstyres og som repræsentanter for Grønlands Selvstyre, skal anses for at være
  borgere i Grønland og have de samme rettigheder og pligter, som gælder for borgerne i
  Grønland. De udsendte repræsenterer Grønland udadtil.
  Med disse bemærkninger overlader jeg beslutningsforslaget til velvillig behandling i
  Inatsisartut.
  Offentligt
  L 39 - Bilag 2
  Grønlandsudvalget 2022-23 (2. samling)
  

  Ordførerindlæg SIU.pdf

  https://www.ft.dk/samling/20222/lovforslag/l39/bilag/2/2660233.pdf

  Side 1 af 1
  10. oktober 2022 UKA 2022/20
  Qitiusumik Inuit Nalunaarsorsimaffiat pillugu inatsisip allanngortinnissaanut Inatsisissamut,
  Kalaallit Nunaanni folketingimut qinersisarneq pillugu inatsimmut aamma Folketingimut
  qinersisarneq pillugu inatsisimmut siunnersuummi aalajangersakkat ilaat Kalaallit Nunaanni
  Namminersorlutik Oqartussat ilanngunnissaannut Inatsisartunut aalajangiiffigisassatut
  siunnersuut (Danmarkimi Kalaallillu Nunaanni inunnik Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik
  Oqartussanit imaluunniit qallunaat naalagaaffiannit naalagaaffiup avataanut il. il. aallartitaalluni
  peqqusaasimasunut kiisalu Danmarkimi Kalaallillu Nunaanni folketingimut qinersinermi
  allattorsimaffimmut ilanngunnissamut tunngatillugu najugaqarnermut nalunaarsortinneq)
  (Naalakkersuisut Siulittaasuat)
  Siumumiik Naalakkersuisut qitiusumik inuit nalunaarsorsimaffiata allanngortinnissaata
  suliarineqarnera aammalu tunngavilersuutaat ilalerusuppagut. Pingaaruteqarpormi nunatsinniik
  allartitatta inatsisitigut nunatsinni pisinnaatitaaffitik annaassanngikkaat, Namminersorlutik
  oqartussaniik aallartitaqarfitsinnut suliartoraangamik. Naalagaaffimmiimmi aallartitaniik
  immikkoortinneqassanngillat.
  Siumumiik taamatut naatsumik oqaaseqarluta suliap aappassaaneerneqarnissaanut
  ingerlateqqipparput.
  Kuno Fencker, Siumut.
  Offentligt
  L 39 - Bilag 2
  Grønlandsudvalget 2022-23 (2. samling)
  

  Naalakkersuisut B forslag.pdf

  https://www.ft.dk/samling/20222/lovforslag/l39/bilag/2/2660229.pdf

  02-08-2022 EM 2022/20
  ________________________________
  EM 2022/20
  NSN sagsnr. 2018 – 24987
  Naalakkersuisut fremsætter hermed følgende beslutningsforslag i henhold til § 33 i
  forretningsordenen for Inatsisartut:
  Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig at visse
  bestemmelser i forslag til Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister, lov
  om folketingsvalg i Grønland og lov om valg til Folketinget sættes i kraft for Grønland
  (Bopælsregistrering i Danmark og Grønland af personer, der af Grønlands Selvstyre
  eller den danske stat er beordret til tjeneste uden for riget, m.v. samt optagelse på
  folketingsvalglisterne i Danmark og Grønland)
  (Formanden for Naalakkersuisut)
  1. Beslutningsforslagets indhold
  1.1. Baggrunden for forslaget og problemstilling
  Naalakkersuisut har anmodet det tidligere Social- og Indenrigsministerium (nu Indenrigs- og
  boligministeriet) om, at personer, der bliver beordret udsendt til tjeneste af Grønlands
  Selvstyre eller den danske stat, kan fastholde deres tilknytningen til Grønland under
  udsendelsen.
  Formålet med beslutningsforslaget er at skabe lovhjemmel til, at personer og deres
  medfølgende familie, der er ansat i Grønlands Selvstyre, der er beordret til tjeneste uden for
  riget og har bopæl i Grønland på udsendelsestidspunktet, kan få samme rettigheder som
  personer og deres medfølgende familie, der er ansat i den danske stat og beordret til tjeneste
  uden for riget, og har bopæl i Danmark på udsendelsestidspunktet.
  Grønlandske udsendte skal ligestilles med personer, der udsendes til tjeneste af den danske
  stat, og har bopæl i Danmark. Dette uanset om de udsendes af Grønlands Selvstyre eller den
  danske stat. De skal kunne bevare deres grønlandske tilknytning. For at opnå dette skal både
  lov om Det Centrale personregister, lov om valg til Folketinget og lov om Folketingsvalg i
  Grønland ændres.
  Da beslutningsforslag om ikrafttræden for Grønland af Lov om det Centrale Personregister
  blev forelagt Landstinget i 2006 ved FM06/16 var § 24, stk. 5 og 6 undtaget. Begrundelsen
  herfor var i notitsen (resumeet) angivet til:
  CPR-lovens § 24, stk. 5 og 6, sættes ikke i kraft for Grønland. Dette skyldes, at statsudsendte,
  der er udsendt til tjeneste i Grønland, og som derfra bliver beordret til tjeneste i udlandet, i
  givet fald ville kunne forblive registreret i Grønland, hvor vedkommende kunne stemme, og
  samtidig få adgang til at ansøge om at blive optaget på valglisten i Danmark, jf. lov om valg
  til Folketinget § 16, stk. 1, 2. pkt.
  Offentligt
  L 39 - Bilag 2
  Grønlandsudvalget 2022-23 (2. samling)
  At § 24, stk. 5 og 6 ikke er anordnet betyder, at de personer, Departementet for
  udenrigsanliggender udsender til repræsentationer i udlandet i dag bliver folkeregistret som
  udrejst af kongeriget. Det betyder, at de udsendte ved hjemkomsten til Grønland, atter skal
  genoptjene deres sociale, økonomiske og borgerlige rettigheder som borgere i Grønland. For
  medudsendte børn kan den manglende anordning medfører væsentlige tab af rettigheder
  senere i deres liv.
  Forslaget vil desuden være med til at sikre personer, der beordres til tjeneste uden for riget af
  den danske stat, vil få de samme rettigheder og kan bevare deres tilknytning til Grønland. Det
  vil gælde for unge, der udsendes af Forsvaret til tjeneste på missioner i udlandet. Men også
  for ansatte hos danske myndigheder i Grønland, der vil blive beordret udsendt. Tilsvarende
  gælder hvis personer folkeregistret i Grønland udsendes af Udenrigsministeriet.
  Naalakkersuisut finder det stærk problematisk, at udsendte fra Grønland ikke nyder de samme
  rettigheder som udsendte af den danske stat. Dette forslag har til hensigt at rette op på denne
  tilstand.
  Det er Naalakkersuisuts vurdering, at de personer som bliver beordret til tjeneste i udlandet af
  Grønlands Selvstyres og som repræsentanter for Grønlands Selvstyre, skal anses for at være
  borgere i Grønland og have de samme rettigheder og pligter, som gælder for borgerne i
  Grønland. De udsendte repræsenterer Grønland udadtil.
  1.2. Forslag til juridisk løsning
  Både Statsministeriet og Justitsministeriet har være involveret i, hvordan sagen skulle løses.
  Den oprindelige udeladelse af § 24, stk. 5 og 6 var begrundet i valgtekniske problemstillinger.
  Nemlig at ingen måtte kunne stemme til et folketingsvalg 2 gange.
  Dette har krævet en del forhandlinger og overvejelser for at få udarbejdet den rette løsning
  som foreligger i dette forslag. Færøerne er også blevet tilbudt at blive omfattet.
  Naalakkersuisuts hovedformål er at få CPR-lovens § 24, stk. 5 og 6 gældende i Grønland. For
  at opnå dette vil dette, medfører ændringer i 3 folketingslove.
  1) Lov om Det Central Personregister skal have tilføjet en bestemmelse, der gør det
  muligt at anordne § 24, stk. 5 og 6 igen. Den oprindelige anordningsmulighed blev
  anvendt i 2006.
  2) Lov om folketingsvalg i Grønland skal have tilpasse dets bestemmelser til at kunne
  håndtere, at udsendte fra Grønlands Selvstyre og den danske stat vil blive automatisk
  registret som stemmeberettiget til et folketingsvalg i Grønland.
  3) Lov om valg til Folketinget bliver ændret for at sikre, at den udsendte eller dennes
  familie, der har været folkeregistret i Grønland, kan vælge at stemme til folketingsvalg
  i Grønland.
  Ved vedtagelse af dette beslutningsforslag i Inatsisartut vil den danske regering fremsætte
  forslaget til ændring af de pågældende love for Folketinget.
  Efter at forslaget forventningsvis er vedtaget i Folketinget til foråret 2023, vil det ansvarlige
  ministerie i Danmark udstede en anordning, som sætter bestemmelserne i kraft for Grønland.
  Lovforslaget, som skal fremlægges for Folketinget, er vedlagt som bilag 1, mens det påtænkte
  anordningsforslag er vedlagt som bilag 2.
  Ved vedtagelse af dette beslutningsforslag vedtager Inatsisartut at både lovforslaget (bilag 1),
  og det påtænkte anordningsforslag (bilag 2), sættes i kraft for Grønland.
  2. Hovedpunkter i forslaget
  a) Gældende ret
  I. CPR-anordningen
  Lov om Det Centrale Personregister (CPR-loven) blev anordnet for Grønland ved kongelig
  anordning nr. 1198 af 29. november 2006 om ikrafttræden for Grønland af lov om Det
  Centrale Personregister som ændret ved anordning nr. 449 af 23. maj 2016 og anordning nr.
  681 af 6. juni 2016 (CPR-anordningen).
  Hovedreglen i CPR-anordningens § 24, stk. 1 er, at enhver, der fraflytter til udlandet, skal
  registreres som udrejst. Der er dog nogle undtagelser, hvis opholdet er under 6 måneder og
  den hidtidige bopæl opretholdes til fuld rådighed. § 24, stk. 5 og 6 er undtagelser til
  hovedreglen.
  Den manglende anordning af § 24, stk. 5 og 6 betyder, at de personer som Departementet for
  Udenrigsanliggender udsender til de grønlandske repræsentationer i udlandet skal
  folkeregistreres, som fraflyttet kongeriget. Herved får de en adgang til i de næstfølgende 2 år
  til ansøge om at få adgang til at stemme til et folketingsvalg, som stemmeberettiget i
  Københavns Kommune, dvs. adgang til folketingsvalget i Danmark.
  Under udsendelsen mister, de deres rettigheder som borgere i Grønland. De har ikke fri
  adgang til sundhedsydelser under ophold i Grønland under deres udsendelse. En kvinde har
  ikke ret til føde i Grønland, uden der skal betales for dette. Ingen ret til at opretholde en
  jagtadgang. De vil have de samme rettigheder, som turister har i Grønland.
  Desuden rammes de ved hjemkomsten til Grønland af de restriktioner som forskellige
  Inatsisartut lovgivninger indeholder af begrænsninger på deres sociale, økonomiske og
  borgerlige rettigheder, der er tiltænkt nye tilflyttere til Grønland. Det gælder eksempelvis
  valgret til Inatsisartut og kommunerne, adgang til jagt, optagelse af børn i daginstitution,
  adgang til opskrivning til en bolig, mm
  Særlig problematisk er det, at medudsendte børn kan rammes på deres rettigheder
  efterfølgende eksempelvis at være anerkendt som grønlandske arbejdskraft, studiestøtte, mm.
  Virkninger der kan indtræde flere år efter udsendelsen.
  Formelt er Grønlands Selvstyres ansatte i de grønlandske repræsentationer i udlandet en del af
  Kongeriget Danmark repræsentation i det pågældende land. Herved bliver de anmeldt
  diplomatisk i opholdslandet, som medlemmer af den danske repræsentation. Herved bliver de
  i kraft af internationale konventioner i vidt omfang undtaget opholdslandets jurisdiktion.
  Det samme sker tilsvarende i Grønland jf. CPR-anordningens § 18. Udenlandske statsborgere,
  som er registreret i Udenrigsministeriets protokol registreres ikke i CPR-registreret som
  tilflyttet landet. Tilsvarende gælder for deres familiemedlemmer, hvis de er en del af de
  pågældendes husstand. Udenlandsk militært personels ophold i Grønland skal heller ikke
  registreres i CPR-registeret, hvis det er reguleret i aftaler, som Danmark har tiltrådt.
  Udsendte til repræsentationen i Island vil ikke være omfattet af disse ændringer. De vil fortsat
  være omfatte af den internordiske overenskomst af 1. januar 2007 mellem Danmark, Finland,
  Island, Norge og Sverige om folkeregistrering. De udsendte vil få et islandsk personnummer
  og dermed adgang til sociale, økonomiske og borgerlige rettigheder i Island.
  Besluttes det, at der skal oprettes repræsentationer i andre nordiske lande, vil det samme
  gælde.
  II. Lov om folketingsvalg i Grønland
  Efter grundlovens § 29, stk. 1 er fast bopæl i riget en betingelse for at have valgret til
  Folketinget.
  § 3 i lov om folketingsvalg i Grønland opregner en række personer, der på trods af
  midlertidigt ophold i udlandet har bevaret en sådan særlig tilknytning til riget. Grundlovens
  krav om fast tilknytning til riget anses hermed for opfyldt. § 3, stk. 1 opregner en række
  persongrupper, der efter anmodning til Kommuneqarfik Sermersooq blive optaget på
  valglisten. De typiske personer, der er omfattet heraf, er studerende og personer udsendt af en
  offentlig myndighed, privat virksomhed samt deres ægtefæller. De udsendte til de
  grønlandske repræsentationer er i dag omfattet heraf.
  Fælles for den gruppe mennesker, de er omfattet af § 3, stk. 1 er, at de efter CPR-anordningen
  skal registreres, som fraflyttet riget jf. § 24, stk.1. Ingen af dem bliver hermed optaget
  automatisk på valglisten til folketingsvalg i Grønland.
  Lov om folketingsvalg i Grønland har ikke en bestemmelse, som svarer til § 2, stk. 1 i Lov
  om valg til Folketinget. § 2, stk. 1 fastslår, at statsansatte, der er beordret til tjeneste til
  tjeneste uden for riget og deres ægtefæller anses for at have fast ophold i riget uanset
  varigheden af opholdet.
  III. lov om valg til Folketinget
  Efter grundlovens § 29, stk. 1 er fast bopæl i riget en betingelse for at have valgret til
  Folketinget.
  Denne lov opregner er række persongrupper, der til trods fra ophold i udlandet har bevaret en
  særlig tilknytning til riget, således at grundlovens krav om fast bopæl anses for opfyldt.
  § 2, stk. 1 er en bestemmelse der giver udsendte fra den danske stat og deres ægtefæller en ret
  til at blive anset for at have fast bopæl i riget og dermed også en ret til at blive automatisk
  optaget på valglisterne til Folketinget.
  § 2, stk. 1 skal se i sammenhæng med CPR-lovens § 24, stk. 5 og 6, der i Danmark sikre, at de
  udsendte ikke skal registreres som fraflyttet riget.
  b) Forslagets hovedindhold
  Forslaget hovedindhold er at sikre ligestilling mellem personer, der er beordret til tjeneste
  uden for riget, uanset om de er udsendt af Grønlands Selvstyre eller udsendt af den danske
  stat. Dette uanset om disse ved udsendelse er folkeregistreret i Grønland eller Danmark.
  I CPR-loven er det at sikre en formulering af CPR-lovens § 24, stk. 5 på en sådan måde, at
  udsendte fra Grønlands Selvstyre kan blive omfattet af bestemmelsen, som en undtagelse fra
  hovedreglen i § 24, stk. 1. Dernæst at der bliver skabt en hjemmel til, at CPR-loven § 24, stk.
  5 og 6 kan anordnes igen for Grønland.
  At det i lov om folketingsvalg i Grønland bliver fastsat, at personer, der er beordret til tjeneste
  uden for riget af Grønlands Selvstyre eller af den danske stat inklusiv deres ægtefæller anses
  for at have fast bopæl i riget uanset varigheden af opholdet. Heraf vil følge, at de bliver
  automatisk optaget på valglisten til et folketingsvalg.
  For at sikre denne ligestilling skal der også ske en ændring af i § 2, stk. 1, der skal have
  hjemmel til at udsendte fra Grønlands Selvstyre også skal være omfattet. Denne ændring vil
  sikre, at personer som Grønlands Selvstyre vil beordre udsendt, som ved udsendelsen har fast
  bopæl i Danmark også vil være sikret en ligestilling med udsendte fra den danske stat.
  Indenrigs- og Boligministeriet ønsker at fastholde § 16, stk. 1, 2. pkt. der giver udsendte af
  den danske stat, der ved udsendelsen er bopælsregistret i henholdsvis Grønland eller Færøerne
  ret til at vælge at blive optaget på valglister i Danmark. I praksis i den kommune, hvor de
  senest var folkeregistret i Danmark. Der tilføjes en ny bestemmelse, der giver personer, der er
  beordret til tjeneste uden for riget og deres ægtefæller en mulighed for at kunne vælge at blive
  optaget på en valgliste i en anden del af riget end i den del af riget, de er folkeregistreret.
  Dette under forudsætning af, at de tidligere har været folkeregistret i den del af riget, de
  ønsker at blive optaget på valglisten i.
  For at sikre imod at nogen benytter reglerne til at stemme både til et folketingsvalg i Grønland
  og i Danmark fastsættes, der en strafbestemmelse.
  c) Forslaget
  Som tidligere nævnt består forslaget af fire hoveddele.
  I. Den første del og hovedformålet med alle ændringerne er, at lov om det Centrale
  Personregister § 24, stk. 5 og 6 kan blive anordnet for Grønland. Dette for at sikre ligestilling
  mellem udsendte af den danske stat og Grønlands Selvstyre.
  II. Anden del er ændringerne af lov om Det Centrale Personregister. Dette er nødvendig for at
  bestemmelser kan anordnes, da den oprindelige anordningsmulighed for § 24, stk. 5 og 6 blev
  brugt ved anordningen af CPR-loven i 2006.
  § 24, stk. 5 ændres til også at omfatte ansatte i Grønlands Selvstyre. Dette betyder, at også
  ansatte i repræsentationen i København samt andre ansatte, der arbejder fra Danmark, kan
  blive omfattet. Stk. 5 vedrører alene den udsendte.
  § 24, stk. 6 ændres også. Ændringer er dog en følge af, at et registreret partnerskab ikke
  længere eksisterer, loven om registret partnerskab er ophævet. Personer af samme køn indgår
  i dag ægteskab. Stk. 6 vedrører den udsendtes familie.
  I § 60, stk. 1, 2. pkt., indsættes ny anordningsmuligheden af § 24, stk. 5 og 6.
  Konsekvensen af ændringerne bliver, at den udsendte og den medudsendte familie enten kan
  fortsætte med at være folkeregistret på den adresse, de havde på udrejse datoen. Hvis dette
  ikke er muligt, vil de blive folkeregistret med en såkaldt høj kode eventuelt med tilføjelse af
  den udenlandske adresse. Personer, der er registreret med en høj vejkode er stadig
  folkeregistreret i Grønland og kan nyde de sociale, økonomiske og borgerlige rettigheder i
  Grønland.
  Anordningsforslaget vil ikke blive ikraftsat før Folketinget har vedtaget forslaget til ændring
  af CPR-loven.
  III. Tredje del er ændring af lov om folketingsvalg i Grønland.
  I § 3 indsættes et nyt stykke, der fastslår, at ansatte i Grønlands Selvstyre og beordret til
  tjeneste uden for riget og deres familie anses for at have fast bopæl i riget.
  En folkeregistrering med en høj vejkode sikrer, at der sker automatisk registrering på en
  valgliste, når der udskrives folketingsvalg.
  Ændringerne i § 15 knytter sig til det forhold, at en person bosat i Danmark, der bliver
  udsendt af Grønlands Selvstyre, kan vælge at blive registret som vælger i Grønland, hvis
  vedkommende tidligere har være folkeregistreret i Grønland.
  De 2 stykker tillader, den udsendte selv at bestemme sit tilknytningsforhold i forhold til
  Grønland i forbindelse med et folketingsvalg.
  Hvis en udsendt eller en fra dennes familie benytter den i bestemmelserne iboende mulighed
  for at kunne stille op til valg i både Danmark og Grønland fastslår tilføjelsen i § 26, at et valg
  af vedkommendes er ugyldigt.
  Loven ændres også ved at give de korrekte grønlandske navne til myndigheder, der skal
  medvirke i processerne.
  IV. Fjerde del er ændringen af lov om Folketingsvalg.
  Ændringen af § 2 ligestiller udsendte ansat i det Grønlands Selvstyre med danske udsendte
  ansat af den danske stat. Det betyder, at hvis Grønlands Selvstyre udsender en ansat i
  Grønlands Selvstyre, der ved udsendelsen er bosat i Danmark, opnår pågældende samme
  rettigheder, som hvis vedkommende var udsendt af den danske stat.
  Den nye § 16 a er en tilsvarende bestemmelse som ændringerne til § 15 i lov om
  folketingsvalg i Grønland. En udsendt eller dennes familie gives mulighed for at vælge at
  blive optage på valglisten i Grønland.
  § 16 a indebærer ligeledes en iboende mulighed for at kunne både stemme og være kandidat i
  både Danmark og Grønland. § 32 fastslår, at man ikke må kandidat i Danmark eller i den
  øvrige del af riget.
  I § 106 indsættes et nyt stykke der fastslår, at det er strafbart ved valg eller folkeafstemning at
  afgive stemme eller opstille som kandidat både i Danmark og det øvrige rige. Straframmen er
  bøde eller fængsel i op til 4 måneder.
  Det er Indenrigsministeriets vurdering, at denne strafbestemmelser også er gældende i
  forbindelse med lov om folketingsvalg i Grønland. I begge tilfælde vil gerningsindholdet
  være knyttet til, at en person søger at afgive en stemme eller være kandidat til Folketinget
  efter en af lovgivningerne.
  3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige
  Det vil kun få mindre økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige.
  Sundhedsvæsenet skal stille gratis sundhedsydelser i henhold til sundhedslovgivningen til
  rådighed for de udsendte og deres familier under deres udsendelse. Kommunerne skal
  behandle eventuelle ansøgninger om daginstitution, skole og andet inden den udsendte eller
  dens families hjemkomst.
  Da det kun drejer sig om få personer vurderes det, at de øgede omkostninger hos de berørte
  myndigheder kan afholde omkostninger inden for de bestående bevillinger.
  4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet
  Det vurderes ikke at have nogle økonomiske eller administrative konsekvenser for
  erhvervslivet.
  5. Konsekvenser for miljø, natur og folkesundhed
  Der vil ikke være nogen konsekvenser for miljø, natur og folkesundhed.
  6. Konsekvenser for borgerne
  Det vil få konsekvenser for de udsendte og deres familie både under og efter udsendelsen.
  Disse konsekvenser kan dog være af væsentlig karakter både under udsendelsen, men mest
  ved hjemkomsten til Grønland. De vil ved hjemkomsten have de fulde sociale, økonomiske
  og borgerlige rettigheder. De skal ikke længere optjene disse rettigheder igen.
  7. Andre væsentlige konsekvenser
  Der er ingen andre væsentlige konsekvenser.
  8. Høring af myndigheder og organisationer
  Beslutningsforslaget har være i offentlig høring i fra den 4. april – 3. maj 2022.
  Beslutningsforslaget er blevet sendt til nedenstående høringsparter:
  Avaanata Kommunia
  Kommune Kujalleq
  Kommune Qeqertalik
  Kommuneqarfik Sermersooq
  Qeqqata Kommunia
  Nunanut Allanut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Udenrigsanliggender
  Aningaasaqarnermut Nunamullu
  Namminermut Naalakkersuisoqarfik
  Departementet for Finanser og
  Indenrigsanliggender
  Inuussutissarsiornermut Niuernermullu
  Naalakkersuisoqarfik
  Departementet for Erhverv og Handel
  Aalisarnermut Piniarnermut
  Nunalerinermullu Naalakkersuisoqarfik
  Departementet for Fiskeri og Fangst
  Isumaginninnermut Sulisoqarnermullu
  Naalakkersuisoqarfik
  Departementet for Sociale Anliggende og
  Arbejdsmarked
  Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut,
  Timersomermut Ilageeqarnermullu
  Naalakkersuisoqarfik
  Departementet for Uddannelse, Kirke, Idræt
  og Kultur
  Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed
  Nunalerinermut, Imminut Pilersornermut,
  Nukissiutinut Avatangiisinnullu
  Naalakkersuisoqarfik
  Departement for Landbrug, Selvforsyning,
  Energi og Miljø
  Ineqarnermut, Attaveqaqatigiinnermullu,
  Naligiissitaanermullu Naalakkersuisoqarfik
  Departementet for Boliger, Infrastruktur og
  Ligestilling
  Aatsitassanut Inatsisit
  Atuutsinneqarnerannut
  Naalakkersuisoqarfik
  Departementet for Råstoffer og
  Justitsområdet
  Meeqqanut, Inuusuttunut, Ilaqutariinnullu
  Naakkersuisoqarfik
  Departementet for Børn, Unge og Familier
  Indenrigs- og Boligministeriet har i samme periode haft lovforslaget i høring hos følgende
  høringsparter:
  Datatilsynet, Den danske dommerforening, Formandens Departement i Grønland, Institut for
  Menneskerettigheder, KL, Københavns Universitet (Det Juridiske Fakultet),
  Rigsombudsmanden i Grønland, [Rigsombudsmanden på Færøerne,] Syddansk Universitet
  (Juridisk Institut), Udbetaling Danmark, Valgnævnet, Aalborg Universitet (Juridisk Institut),
  Aarhus Universitet (Juridisk Institut).
  Bilag 1:
  Forslag til Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister, lov om folketingsvalg i
  Grønland og lov om valg til Folketinget
  (Bopælsregistrering i Danmark og Grønland af personer, der af Grønlands Selvstyre eller den
  danske stat er beordret til tjeneste uden for riget, m.v. samt optagelse på folketingsvalglisterne
  i Danmark og Grønland)
  Bilag 2:
  Anordning om ikrafttræden for Grønland af § 24, stk. 5 og 6, i lov om Det Centrale
  Personregister og § 1 i lov om ændring af Det Centrale Personregister, lov om folketingsvalg i
  Grønland og lov om valg til Folketinget
  (Bopælsregistrering i Danmark og Grønland af personer, der af Grønlands Selvstyre eller den
  danske stat er beordret til tjeneste uden for riget, m.v. samt optagelse på folketingsvalglisterne
  i Danmark og Grønland)
  Bilag 3:
  Høringsnotat
  

  Ordførerindlæg AT.pdf

  https://www.ft.dk/samling/20222/lovforslag/l39/bilag/2/2660230.pdf

  Aqqalu C. Jerimiassen EM 2022/20
  Atassut 11. oktober 2022
  Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Grønlands Selvstyre tilslutter sig at visse
  bestemmelser i forslag til Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister, lov om
  folketingsvalg i Grønland og lov om valg til Folketinget sættes i kraft for Grønland
  (Bopælsregistrering i Danmark og Grønland af personer, der af Grønlands Selvstyre eller den
  danske stat er beordret til tjeneste uden for riget, m.v. samt optagelse på
  folketingsvalglisterne i Danmark og Grønland)
  (Formanden for Naalakkersuisut)
  Lovmæssigt bopælsregistrering ind for riget er tilfredsstillende. Lovmæssige forskelligheder kan jo
  på nogen måder føre til uacceptable konsekvenser, som bør reguleres, da man, efter beordret
  tjeneste ligesom må starte helt forfra, når man vender tilbage til Grønland.
  Og på baggrund af beordret tjeneste uden for Grønland, og man har fået barn i udlande, bør der ikke
  være begrænsning for statsborgerskab for barnet, når begge forældre har statsborgerskab. Som et
  eksempel, præsidentkandidaten Ted Cruz under præsidentvalget i USA i 2016 er født i Canada, og
  ifølge USA-loven, kan man kun stille op som præsidentkandidat, hvis man er født i USA. Han
  stillede sig ubegrænset alligevel op i 2016, eftersom hans forældre i tidspunktet boede i Canada
  gennem der gennem deres tjeneste.
  Derfor, hvorfor skal forholdene for vores landsmænd, der må bo i udlande i forbindelse med deres
  tjeneste være anderledes.
  Vi bifalder forslaget, og ser løsningsforslaget udelukkende som et lovmæssigt tilpasning.
  Med disse ord, støtter Atassut forslaget direkte i endelige form.
  Offentligt
  L 39 - Bilag 2
  Grønlandsudvalget 2022-23 (2. samling)
  

  Dokumenter fra Inatsisartuts behandling af forslaget

  https://www.ft.dk/samling/20222/lovforslag/l39/bilag/2/2660261.pdf

  Side 1 | 1
  Grønlandsudvalget
  Til: Udvalgets medlemmer
  Dato: 9. februar 2023
  L 39
  Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister, lov om
  folketingsvalg i Grønland og lov om valg til Folketinget. (Bopælsregistrering i
  Danmark og Grønland af personer, der af Grønlands Selvstyre eller den dan-
  ske stat er beordret til tjeneste uden for riget, optagelse på folketingsvalgli-
  sterne i Danmark og Grønland m.v.).
  Af indenrigs- og sundhedsministeren (Sophie Løhde).
  Dokumenter fra Inatsisartuts behandling af forslaget
  Vedlagt findes dokumenter fra Inatsisartuts behandling af forslaget. For-
  slaget blev ikke udvalgsbehandlet i Inatsisartut, men blev ved 2. behand-
  lingen enstemmigt vedtaget.
  Med venlig hilsen
  Jesper Thinghuus,
  udvalgssekretær
  Offentligt
  L 39 - Bilag 2
  Grønlandsudvalget 2022-23 (2. samling)