Høringssvar og høringsnotat, fra indenrigs- og sundhedsministeren

Tilhører sager:

Aktører:


L 39_Høringsnotat.pdf

https://www.ft.dk/samling/20222/lovforslag/l39/bilag/1/2659997.pdf

Høringsnotat
over
Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister, lov om folketings-
valg i Grønland og lov om valg til Folketinget
(Bopælsregistrering i Danmark og Grønland af personer, der af Grønlands Selvstyre
eller den danske stat er beordret til tjeneste uden for riget, optagelse på folketings-
valglisterne i Danmark og Grønland m.v.)
1. Hørte myndigheder og organisationer m.v.
Det daværende Indenrigs- og Boligministerium har i perioden fra den 4. april 2022 til
den 3. maj 2022 sendt et udkast til lovforslag i høring hos følgende myndigheder og
organisationer m.v.:
Datatilsynet, Den danske dommerforening, Færøernes Hjemmestyre, Grønlands Selv-
styre (Naalakkersuisut), Institut for Menneskerettigheder, KL, Københavns Uni-
versitet (Det Juridiske Fakultet), Rigsombudsmanden i Grønland, Rigsombudsman-
den på Færøerne, Syddansk Universitet (Juridisk Institut), Udbetaling Danmark,
Valgnævnet, Aalborg Universitet (Juridisk Institut), Aarhus Universitet (Juridisk In-
stitut).
Formandens Departement i Grønland (ved Digitaliseringsstyrelsen i Grønland) har i
samme periode sendt udkastet til lovforslaget i høring hos samtlige departementer og
kommuner i Grønland.
Lovforslaget har desuden været offentliggjort på Høringsportalen.
Der er på baggrund af Indenrigs- og Sundhedsministeriets egen kvalitetssikring af
lovforslaget indarbejdet mere tekniske, herunder lovtekniske, ændringer i lovforslaget
inden fremsættelsen.
2. Høringssvar – det daværende Indenrigs- og Boligministerium
Det daværende Indenrigs- og Boligministerium har modtaget svar fra følgende:
Datatilsynet og KL.
KL har oplyst, at KL ikke har bemærkninger til lovforslaget.
Datatilsynet har oplyst, at Datatilsynet forudsætter, at reglerne i databeskyttelses-
forordningen og databeskyttelsesloven vil blive iagttaget i forbindelse med behand-
Enhed
CPR-
Administrationen
Sagsbehandler
Pia Valentin
Mortensen
Koordineret
med
Sagsnr.
2020 - 8916
Doknr.
582688
Dato
09-01-2023
Offentligt
L 39 - Bilag 1
Grønlandsudvalget 2022-23 (2. samling)
2
ling af personoplysninger foranlediget af forslagets bestemmelser, og at udkastet ikke
umiddelbart giver Datatilsynet anledning til yderligere bemærkninger.
3. Høringssvar Formandens Departement
Formandens Departement (ved Digitaliseringsstyrelsen) i Grønland oplyser, at der er
modtaget svar fra 3 grønlandske kommuner. Kommune Kujalleq og Qeqqata Kommu-
nia har ingen bemærkninger til forslaget, og Kommuneqarfik Sermersooq støtter for-
slaget. Herudover har Grønlands Erhverv indgivet et høringssvar, hvor det anføres, at
de ikke har bemærkninger.


L39_Oversendelsesbrev INU.docx

https://www.ft.dk/samling/20222/lovforslag/l39/bilag/1/2659996.pdf

Stormgade 2-6
1470 København K
Telefon 72 28 24 00
im@im.dk
Folketingets Indenrigsudvalg
Vedhæftet fremsendes forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregi-
ster, lov om folketingsvalg i Grønland og lov om valg til Folketinget (Bopælsregistre-
ring i Danmark og Grønland af personer, der af Grønlands Selvstyre eller den danske
stat er beordret til tjeneste uden for riget, optagelse på folketingsvalglisterne i Dan-
mark og Grønland m.v.) med tilhørende høringssvar og høringsnotat over lovforslaget.
Med venlig hilsen
Sophie Løhde
Bilag:
Bilag 1: Høringssvar til lovforslaget
Bilag 2: Høringsnotatet over lovforslaget
Bilag 3: Lovforslaget
Sagsnr.
2020 - 8916
Doknr.
585422
Dato
08-02-2023
Offentligt
L 39 - Bilag 1
Grønlandsudvalget 2022-23 (2. samling)


L 39_Høringssvar.pdf

https://www.ft.dk/samling/20222/lovforslag/l39/bilag/1/2659998.pdf

Høring
over
udkast
til
forslag
om
lov
om
ændring
af
lov
om
Det
Centrale
Personregister,
lov
om
folketingsvalg
i
Grønland
og
lov
om
valg
til
Folketinget
Indenrigs-
og
Boligministeriet
har
ved
e-mail
af
4.
april
2022
anmodet
om
en
udtalelse
fra
Data-
tilsynet
vedrørende
ovenstående
udkast.
Datatilsynet
forudsætter,
at
regleme
i
databeskytielsesforordningen'
og
databeskyttelseslover?
vil
blive
iagttaget
i
forbindelse
med
behandling
af
personoplysninger
foranlediget
af
forslagets
bestemmelser.
Udkastet
giver
ikke
umiddelbart
Datatilsynet
anledning
til
yderligere
bemærkninger.
Med
venlig
hilsen
Josefine
Grue
Datatilsynet
Carl
Jacobsens
Vej
35
2500
Valby
T
3318
3200
dt@datatilsynet
dk
datatilsynet.dk
CVR
11883729
1
Europa
Parlamentets
og
Rådets
forordning
(EU)
2016/679
af
27
april
2018
om
beskyttelse
af
fysiske
personer
|i
forbin-
delse
med
behandling
af
personoplysninger
og
om
fri
udveksling
af
sådanne
oplysninger
og
om
ophævelse
af
direktiv
95/46
EF
2
Lovnr
502
af23
maj
2018
om
supplerende
bestemmelser
til
forordning
om
beskyttelse
af
fysiske
personer
Í
forbindelse
med
behandling
af
personoplysninger
og
om
fri
udveksling
af
sådanne
oplysninger
({databeskytte!sesloven)}
Indenrigs-
og
Boligministeriet
Stormgade
2
1470
København
K
Sendt
til
bm@cpr.dk
Cc:
cpr@cpr.dk
25.
april
2022
J.nr
2022-11-0829
Dok.nr
467154
Sagsbehandler
Josefine
Grua
DATATILSYNET
Offentligt
L
39
-
Bilag
1
Grønlandsudvalget
2022-23
(2.
samling)
Fra:
Birgitte
Mikkelsen
<bm@cpr.dk>
Sendt:
4.
april
2022
09:36
Til:
dommerforeningen@gmail.com;
info@humanrights.dk;
KL
<KL@Kkl.dk>;
jurfak@jur.ku.dk;
Rigsombudsmanden
i
Grønland
<ro@gl.stm.dk>;
Rigsombuddet
<ro@fo.stm.dk>;
sdu@sdu.dk;
ATP
<pote@atp.dk>;
Valg
<valg@im.dk>;
aau@aau.dk;
jura@au.dk
Emne:
Ekstern
høring
over
forslag
til
ændring
af
CPR
loven,
lov
om
folketingsvalg
i
Grønland
og
lov
om
valg
til
Folketinget
Tldep
høring
sten
anført
Se
ven
gst
v
dhæft
d
hør
v
drør
nd
k
r
t
dr
CPR-loven,
lov
om
folketingsvalg
Grønland
og
lov
om
v
gti
Fok
ng
Mn
ster
tska
m
mdg
v
t
m
rknn
=
senest
den
3.
maj
2022.
Vh
Brgitt
Mkk
n
Birgitte
Mikkelsen
Fra:
Annie
Bekke
Kjær
<ANBK@kl.dk>
Sendt:
27.
april
2022
14:54
Til:
Birgitte
Mikkelsen
Cc:
Pia
Færch
Emne:
SV:
Ekstern
høring
over
forslag
til
ændring
af
CPR-loven
lov
om
folketingsvalg
Grønland
og
lov
om
valg
til
Folketinget
Kære
Birgitte
KL
har
ingen
bemærkninger
til
lovforslaget.
lig
hilsen
kke
Kjær
ulent
ing
og
Teknologi
bm
@©@cpr.dk
indenrigs
0g
boligministeriet
e
e
ee
ng
e
e
eetud
asttilfoslag
læn
ingaf
al
`
leti
et
lan
odeom
at
else
o
ta
ee
enuellebe
æ
iger
D
iied
venlig
hilsen
Chefkonsulent
CPR-kontoret
Direkte
telefon:
72
26
97
41
Mail:
Med
ven
Annie
Be
Chefkons
Digitaliser
Weidekampsgade
10
Postboks
3370
2300
København
Birgitte
Mikkelsen
D
+45
3370
3758
E
ANBK@kldk
1
+45
3370
3370
W
ki.dk