Skriftlig fremsættelse (8. februar 2023)

Tilhører sager:

Aktører:


  DI778

  https://www.ft.dk/ripdf/samling/20222/lovforslag/l39/20222_l39_fremsaettelsestale.pdf

  Skriftlig fremsættelse (8. februar 2023)
  Indenrigs- og sundhedsministeren (Sophie Løhde):
  Herved tillader jeg mig for Folketinget at fremsætte:
  Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale
  Personregister, lov om folketingsvalg i Grønland og lov
  om valg til Folketinget (Bopælsregistrering i Danmark og
  Grønland af personer, der af Grønlands Selvstyre eller den
  danske stat er beordret til tjeneste uden for riget, optagelse
  på folketingsvalglisterne i Danmark og Grønland m.v.)
  (Lovforslag nr. L 39)
  Lovforslaget har til formål at imødekomme et ønske fra
  Grønlands Selvstyre i forhold til bopælsregistrering i Dan-
  mark og Grønland af personer, der af Grønlands Selvstyre
  eller den danske stat er beordret til tjeneste uden for riget
  og disse personers optagelse på folketingsvalglisterne i Dan-
  mark og Grønland.
  Lov om Det Centrale Personregister (CPR-loven) er med
  virkning fra den 1. januar 2007 sat i kraft for Grønland ved
  kongelig anordning. CPR-lovens § 24, stk. 5 og 6, er dog
  ikke sat i kraft for Grønland.
  Efter CPR-lovens § 24, stk. 5 og 6, skal personer, der er
  ansat i den danske stat og beordret til tjeneste uden for riget,
  og deres medfølgende familie aldrig registreres som udrejst
  i CPR, men forblive bopælsregistreret i CPR under ophold i
  udlandet.
  For det første foreslås det at tilvejebringe hjemmel til,
  at CPR-lovens § 24, stk. 5 og 6, sættes i kraft for Grøn-
  land. Det forudsætter, at der tilvejebringes ny bemyndigelse
  til at sætte bestemmelserne i kraft for Grønland ved konge-
  lig anordning, da der kun er hjemmel til at sætte dansk lov i
  kraft for Grønland ved kongelig anordning én gang.
  For det andet foreslås, at personkredsen i CPR-lovens §
  24, stk. 5 og 6, udvides til også at omfatte personer, der er
  ansat i Grønlands Selvstyre og beordret til tjeneste uden for
  riget, og deres familier, så de også forbliver bopælsregistre-
  ret i CPR under ophold i udlandet.
  For det tredje foreslås det at tilvejebringe hjemmel til,
  at personer, der er ansat i den danske stat eller Grønlands
  Selvstyre og er beordret til tjeneste uden for riget, og deres
  medfølgende ægtefæller eller samlevere skal anses for at
  have fast bopæl i riget i henseende til folketingsvalg, uanset
  hvor længe de har været udrejst, og uanset om de på udsen-
  delsestidspunktet boede i Danmark eller Grønland.
  Idet jeg i øvrigt henviser til lovforslaget og de ledsagende
  bemærkninger, skal jeg hermed anbefale lovforslaget til det
  Høje Tings velvillige behandling.
  Til lovforslag nr. L 39 Folketinget 2022-23 (2. samling)
  Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 2020-8916
  DI000778